แนะแนวเรียนต่อประเทศเยอรมนี – Germany Student

เมื่อวันที่ 8 พฤษจิกายน 2562 ผู้บริหาร อาวล์ เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) และ เจ้าหน้าที่จาก FH-Aachen University of Applied Sciences เข้าแนะแนวการเรียนต่อมหาวิทยาลัยรัฐ ประเทศเยอรมนี ให้กับผู้ปกครอง และ น้อง ๆ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) เพื่อเป็นการให้ความรู้เพิ่มเติม และเป็นแนวทางเกี่ยวกับการเรียนต่อประเทศเยอรมนี เป็นการเปิดโอกาสให้น้อง ๆ ได้มีช่องทางในการเรียนต่อมากยิ่งขึ้น

Scroll to Top