HIGH SCHOOL EXCHANGE PROGRAM

IN GERMANY

เปิดรับสมัคร...

High School Exchange Program 2024 – 2025
นักเรียนแลกเปลี่ยน ประเทศเยอรมนี 2024 – 2025

1 ปีการศึกษา 11 เดือน (
ส.ค. 67 – มิ.ย. 68)
ราคา 495,000 บาท สมัครตรงไม่ต้องสอบ
เปิดรับสมัครวันนี้ – 15 พฤศจิกายน 2566

สำหรับนักเรียนที่จะไปแลกเปลี่ยนที่ประเทศเยอรมนีกับโครงการของ Owl Education “ไม่ต้องสอบ” โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนเยอรมัน ( High School Exchange Program in Germany – Public High School ) เปิดรับสมัครน้อง ๆ ที่มีอายุ 14 – 17 ปี ได้ไป แลกเปลี่ยนประเทศเยอรมนี 1 ปีการศึกษา โดยน้อง ๆ จะได้เข้าเรียนที่โรงเรียนมัธยม (High School) ของรัฐบาลในประเทศเยอรมนี ระดับ Grade 9th – 11th หรือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 5 และได้เรียนร่วมกับเพื่อนๆ ชาวเยอรมัน การเรียนจะเป็นภาษาเยอรมันทั้งหมด ยกเว้นรายวิชาภาษาอังกฤษ ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คนไทย และเจ้าหน้าที่ของท้องถิ่น (ชาวเยอรมัน) ประจำอยู่คอยให้คำปรึกษากับน้องๆ ตลอดทั้งโครงการ เมื่อน้องๆ เรียนจบระดับชั้นในโรงเรียนมัธยม (High School) ของเยอรมันแล้ว น้องๆ จะได้รับใบรับรองการเรียนจบ หลักสูตร High School ของประเทศเยอรมนี (Certificate of a Public German high school) และใบแสดงผลการเรียน (Transcript) จาก High School ที่น้องๆ เข้าเรียน

1. ได้มีโอกาสในการเรียนภาษาที่ 3 (ภาษาเยอรมัน) เพื่อเป็นข้อได้เปรียบในการเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัย
2. ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยกับชาวต่างชาติ และ ได้เรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆ จากต่างแดน
3. ได้มีโอกาสสร้าง connection กับชาวต่างชาติ
4. เป็นการฝึกตัวเองให้เป็นผู้ใหญ่มากขึ้น เพราะน้องๆต้องดูแลตัวเอง ทั้งในเรื่องการเรียน และ การเดินทาง

  • Bavaria – Augsburg – สิงหาคม
  • Bavaria – Nuremberg – สิงหาคม
  • Berlin – Berlin – สิงหาคม
  • Randenburg – Potsdam – สิงหาคม
  • Lower Saxony* – Oldenburg* – สิงหาคม
  • NRW – Colgone – สิงหาคม
  • Rhineland Palatinate – Montabaur/Koblenz – สิงหาคม
  • Saxony – Dresden – สิงหาคม

1. ที่พัก
น้อง ๆ นักเรียนจะได้พักกับครอบครัวอุปถัมภ์ (Host Family) ที่ทางสถาบันได้คัดเลือกมาเป็นอย่างดี ซึ่งในแต่ละครอบครัวที่สถาบันได้เลือกมา จะอยู่ไม่ไกลจาก High School เพื่อให้น้อง ๆ ได้เดินทางอย่างสะดวกสบาย และ ปลอดภัย
2. ประกันสุขภาพ
น้อง ๆ ทุกคนที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับประกันความคุ้มครองสำหรับสุขภาพ, อุบัติเหตุ และ ความเสี่ยงอื่นๆ ประกันดังกล่าวครอบคลุมระยะเวลาตลอดทั้งโครงการฯ และ ยังครอบคลุมทุกประเทศ ในกลุ่มประเทศ EU (European Union)
3. เจ้าหน้าที่ดูแลตลอดทั้งโครงการ
นักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศเยอรมนี – High School Exchange Program ทางสถาบัน จะจัดเจ้าหน้าที่ประจำเมืองต่างๆ (Local Assistance) และ พี่เลี้ยงชาวไทยที่ประจำที่เยอรมัน คอยดูแล ให้คำแนะนำตลอดทั้งโครงการฯ
4. ใบประกาศนียบัตร / การโอนหน่วยกิตจากทางโรงเรียนที่เยอรมนี – ไทย
หลังจากที่น้องๆเรียนจบหลักสูตร High School ในประเทศเยอรมนีเรียบร้อยแล้ว น้อง ๆ จะได้รับใบประกาศนียบัตรการผ่านหลักสูตร High school ของประเทศเยอรมนี (Certificate of Attendance หรือ Diploma) และ ใบแสดงผลการเรียน Transcript จาก High School ที่น้องๆเข้าเรียน
** หลักการการโอนหน่วยกิต หรือ การข้ามชั้นเรียนหลังจากจบการเรียนที่เยอรมัน ขึ้นอยู่กับผลการเรียนของน้องๆ และ ดุลพินิจของโรงเรียนที่น้องๆ เรียนอยู่ที่เมืองไทย **

1.นักเรียนที่มีอายุระหว่าง 14 – 17 ปี
2.นักเรียนที่เรียนอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ขึ้นไป
3.มีผลการเรียนเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป
4.นักเรียนต้องได้รับการับรองความประพฤติจากครู 2 ท่าน
5.ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ภาษาเยอรมัน แต่จะต้องเรียนปรับพื้นฐานภาษาเยอรมัน (ที่ทางโครงการจัดหาให้)
6. น้อง ๆ จะต้องส่งผลการทดสอบภาษาเยอรมันจากสถาบัน Geothe ก่อนวันเดินทาง
7.นักเรียนที่มีความรู้ด้านภาษาเยอรมันระดับ A2 ขึ้นไป German Level A2 สามารถส่งผลการทดสอบภาษาเยอรมัน จากสถาบัน Geothe ได้โดยไม่ต้องเรียนปรับพื้นฐานภาษาก่อนเข้าเรียนมัธยม
8.สุขภาพ ร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว และโรคติดต่อ

1. สมัครผ่านผู้ดูแลโครงการ สามารถติดต่อขอใบสมัครได้ที่ >> Owl Education

2. ชำระงวดแรก ณ วันที่สมัคร

3. สแกนใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วพร้อมลงลายมือชื่อ รวมถึงเอกสารประกอบการสมัครสอบ และหลักฐานการชำระเงินงวดแรก ส่งมาที่ >> Owl Education

1. ใบสมัครสอบกรอกข้อมูลของผู้สมัครให้ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมติดรูปถ่าย จำนวน 1 รูป (สามารถติดต่อขอใบสมัครได้ที่ >> Owl Education)

2. สำเนา passport จำนวน 1 ฉบับ

3. หลักฐานการชำระเงินค่าสมัครสอบเข้าร่วมโครงการฯ งวดที่ 1

รับสมัครและลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ : วันนี้ – 15 พ.ย. 2566  

สอบวัดระดับความรู้ภาษาเยอรมันระดับ A2 : สัปดาห์แรกของเดือน มกราคม 2567

ส่งเอกสารประกอบการทำวีซ่า : 20 เมษายน 2567  

ยื่นวีซ่า : วันที่ 18 พฤษภาคม 2567

ปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง : ประมาณวันที่ 25-26 มิถุนายน 2567

ออกเดินทาง : กลางเดือนสิงหาคม – ต้นเดือนกันยายน 2567

** กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม **

เรียนภาษาเยอรมันออนไลน์ ระดับ A1 : มิถุนายน – สิงหาคม 2566

เรียนภาษาเยอรมันออนไลน์ ระดับ A2 : กันยายน – พฤศจิกายน 2566

ทางโครงการจัดหาบ้านพักอุปถัมภ์ : พฤศจิกายน 2566

เรียนภาษาเยอรมันออนไลน์ ระดับ B1 : มกราคม – มีนาคม 2567

ยื่น VISA : 18 พฤษภาคม 2567

High School in Germany : สิงหาคม – มิถุนายน

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ

รวมทั้งสิ้น 495,000 บาท แบ่งชำระ 5 งวด

35,000฿

งวดที่ 1
ค่าลงทะเบียน
ชำระภายในวันที่สมัคร

200,000฿

งวดที่ 2
ค่าโครงการ 1/3
วันที่ 1 ก.ค. 66

200,000฿

งวดที่ 3
ค่าโครงการ 2/3
วันที่ 1 ต.ค. 66

95,000฿

งวดที่ 4
ค่าโครงการ 3/3
วันที่ 1 ม.ค. 67

39,500฿

งวดที่ 5 ค่าวีซ่า
และค่าประกันสุขภาพ
วันที่ 1 พ.ค. 67

หมายเหตุ : งวดที่ 1 ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน, งวดที่ 2-4 สามารถขอเงินคืนได้ตามเงื่อนไข หากทางโรงเรียน หรือสถาบันยกเลิกโครงการ หรือมีเหตุสุดวิสัย

รายการที่รวมในค่าใช้จ่าย

ค่าจัดหาโรงเรียนและครอบครัวอุปถัมภ์

ค่าเทอมใน High School 1 ปีการศึกษา

ค่าที่พักแบบครอบครัวอุปถัมภ์

ค่าอาหาร 3 มื้อตลอดทั้งโครงการฯ

ค่ารถรับ-ส่งสนามบิน 1 รอบ

ที่ปรึกษาเจ้าหน้าที่ชาวไทย และเยอรมนี ประจำท้องถิ่น

รายการที่ไม่รวมในค่าใช้จ่าย

ลงทะเบียน 35,000 บาท

สอบวัดระดับภาษาที่สถาบันเกอเธ่ (ชำระตามจริง)

ค่าหนังสือเรียน ปีละ 50 ยูโรต่อเดือน

ค่าตั๋วเครื่องบิน ชำระตามจริง

ค่าตั๋วเดินทางระหว่างเมือง และภายในประเทศเยอรมนี 40-80 ยูโร/เดือน

ค่าเรียนภาษาเพิ่มในกรณีไม่มีพื้นฐาน (ระดับละ 23,000 บาท) เรียนออนไลน์ที่ประเทศไทย

ประกันเดินทาง ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ 1 ปี 21,000 บาท
ค่าดำเนินการด้านวีซ่า แปลภาษา และค่าธรรมเนียมวีซ่า 18,500 บาท
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

สถานที่เที่ยว HIGHLIGHT

กรุงเอาคส์บวร์ค
(Augsburg)

ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของรัฐบาวาเรีย เป็นแห่งเมืองมหาวิทยาลัยและเป็นหนึ่งในเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มากที่สุดของเยอรมนี และมีความเก่าแก่เป็นอันดับสองของประเทศเยอรมนี ในปัจุบันยังคงหลงเหลือกลิ่นอายของยุคบาโรกและโรโคโคและศิลปะแบบอาร์ตนูโวให้ได้สัมผัสอยู่

กรุงนูเร็มเบิร์ก
(Nuremberg)

กรุงเนือร์นแบร์ค (Nurnberg) ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ ของประเทศเยอรมนี เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ภายในรัฐไบเอิร์น (Bayern) ห่างจากกรุงมิวนิคประมาณ 170 กิโลเมตร มีประชากรประมาณ 500,000 คน

กรุงเบอร์ลิน
(Berlin)

เมืองหลวงประเทศเยอรมนี เป็นศูนย์กลางในด้าน การเมือง วัฒนธรรม สื่อสารมวลชน และ วิทยาการที่ล้ำสมัย และ ยังเป็นศูนย์กลางการคมนาคม อีกด้วยกรุงเบอร์ลิน ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศเยอรมนี มีประชากร 3.4 ล้านคน มีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ

กรุงพ็อทซ์ดัม
(Potsdam)

เป็นเมืองหลวงของรัฐบรันเดินบวร์คทางด้านตะวันออกของประเทศเยอรมนี ตั้งอยู่บนแม่น้ำฮาเฟิลและเป็นส่วนหนึ่งของเขตนครเบอร์ลิน พ็อทซ์ดัมเป็นที่รู้จักจากการเป็นที่ประทับของกษัตริย์ปรัสเซียหลายพระองค์และความโอ่อ่าและงดงามของปรัสเซีย

กรุงโอลเดนบูร์ก
(Oldenburg)

เป็นเมืองอิสระในรัฐ Lower Saxony ประเทศเยอรมนีตั้งอยู่ไม่ไกลจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างเนเธอร์แลนด์ โอลเดนบวร์กมีกิจกรรมสันทนาการมากมายที่ผสมผสานระหว่างวัฒนธรรม ธรรมชาติ ประเพณี และความทันสมัย

กรุงโคโลญ หรือ เคิลน์
(Cologne)

เป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับสี่ของประเทศเยอรมนีและเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของรัฐนอร์ทไรน์-เว็สท์ฟาเลิน โคโลญเป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดและเป็นเมืองท่าทางบกที่สำคัญแห่งหนึ่งของยุโรป และได้รับฉายาว่าคือเมืองหลวงทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของไรน์แลนด์

กรุงโคเบลนซ์
(Koblenz)

โคเบลนซ์ เป็นเมืองโรแมนติกริมแม่น้ำไรน์และโมเซล เป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในเยอรมนีบางส่วนของเมืองเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโก ที่นี่คุณสามารถเพลิดเพลินกับข้อดีของเมืองเล็ก ๆ ที่ผสมผสานกับความงามทางประวัติศาสตร์และธรรมชาติ

กรุงเดรสเดิน
(Dresden)

เป็นเมืองหลวงของรัฐซัคเซิน ประเทศเยอรมนี มีประชากรราวเจ็ดแสนคน ถือเป็นเมืองที่มีประชากรมากเป็นอันดับ 12 ของประเทศ และเป็นเมืองกว้างอันดับ 4 ของประเทศ (รองจากเบอร์ลิน, ฮัมบวร์ค, และโคโลญ) เดรสเดินถือเป็นเมืองใหญ่ที่สุดริมแม่น้ำเอ็ลเบอ เป็นรองเพียงฮัมบวร์ค

Scroll to Top