HIGH SCHOOL EXCHANGE PROGRAM

IN NEW ZEALAND

เปิดรับสมัคร...

High School Exchange Program
นักเรียนแลกเปลี่ยน ประเทศนิวซีแลนด์

1 ปีการศึกษา / 1 เทอม (สามารถเลือกเองได้)

สมัครตรงไม่ต้องสอบ
เปิดรับสมัครตลอดทั้งปี

นักเรียนแลกเปลี่ยนมัธยมนิวซีแลนด์ (High School Exchange Program in New Zealand – Public High School) เปิดรับสมัครน้อง ๆ นักเรียนที่มีอายุระหว่าง 12 – 17 ปี เข้าเรียนที่ โรงเรียนมัธยมนิวซีแลนด์ (High School in New Zealand) ระดับ Year 7th – 13th หรือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 จะได้เรียนร่วมกับเพื่อน ๆ นานาชาติ และ การเรียนการสอน จะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด โดยน้อง ๆ 
สามารถเลือกได้เองว่าจะไปแลกเปลี่ยนเป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา หรือ 1 เทอม การเรียนที่ประเทศนิวซีแลนด์เป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน เนื่องจากสิ่งแวดล้อมดี มีธรรมชาติที่สวยงาม คุณภาพการศึกษาที่ได้รับการยอมรับ อีกทั้งค่าใช้จ่ายในการเรียน ค่าดำรงชีพ ในการเรียนและพักอาศัยอยู่ที่ประเทศนิวซีแลนด์ไม่แพงอีกด้วย ระบบการเรียนการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์นั้นสนับสนุนในด้านการพัฒนาทักษะและความสามารถ ทั้งด้านดนตรี กีฬา รวมไปถึงการทำอาหาร ไม่ได้มุ่งเน้นทางเรื่องวิชาการอย่างเดียว เรียนต่อมัธยมที่นิวซีแลนด์ เป็นการให้เด็ก ๆ ได้ค้นหาตัวเองได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ประเภทของโรงเรียนในนิวซีแลนด์นั้นยังแบ่งเป็นทั้งโรงเรียนสห ชายล้วน หรือ หญิงล้วน ให้น้อง ๆ เลือกเข้าเรียนได้ตามความต้องการเลย

1. เป็นประเทศที่มีมาตรฐานการศึกษาสูง
2. ค่าเทอมไม่แพงใกล้เคียงกับโรงเรียนนานาชาติในไทย
3. ค่าครองชีพถูก
4. ประเทศนิวซีแลนด์มีธรรมชาติที่สวยงาม
5. ผู้คนอัธยาศัยดี เป็นมิตร
6. เรียนต่อที่มหาวิทยาลัยในไทย หรือ ต่างประเทศได้

1. ที่พัก
นักเรียนสามารถเลือกได้ว่าจะพักอาศัยกับ 
– หอพักโรงเรียน (Boarding School)
– ครอบครัวโฮสต์ (Host Family) 

1 ปีการศึกษา (46 Weeks) คือ 4 เทอม ของโรงเรียนมัธยมนิวซีแลนด์ ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น = 14,000 $NZ
(ประมาณ 308,000 บาท
*เทียบเรท 1$NZ = 22 บาท)

1 ภาคเรียนของประเทศนิวซีแลนด์ (10 – 11 Weeks) ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น = 3,500 $NZ
(ประมาณ 77,000 บาท
*เทียบเรท 1$NZ = 22 บาท)

*ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับโรงเรียนที่เลือก กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามราคาอีกครั้งทาง Line Official : LINE@ Owl Education

1. นักเรียนที่มีอายุระหว่าง 12 – 17 ปี (Grade 7-13)
2. นักเรียนที่เรียนอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ขึ้นไป
3. นักเรียนต้องได้รับการรับรองความประพฤติจากครู 2 ท่าน
4. สุขภาพ ร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว และโรคติดต่อ

1. เลือกโรงเรียนและเลือกกำหนดการเดินทาง
2.
ขอรับใบสมัคร ได้จาก LINE@ Owl Education
3. รับใบชำระเงินจากโรงเรียน
4. ชำระค่าเรียนและค่าที่พัก
5. รับเอกสารใบตอบรับเข้าเรียนจากทางโรงเรียน
6. ยื่น visa
7. เตรียมตัวบิน

1. ใบสมัครสอบกรอกข้อมูลของผู้สมัครให้ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมติดรูปถ่าย จำนวน 1 รูป (สามารถติดต่อขอใบสมัครได้ที่ >> Owl Education)

2. สำเนา passport จำนวน 1 ฉบับ

3. หลักฐานการชำระเงินค่าสมัครเรียนโครงการฯ

ระบบการศึกษาของนิวซีแลนด์เป็นอย่างไร?

โรงเรียนมัธยมในประเทศนิวซีแลนด์ จะแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ

โรงเรียนรัฐ
(State School)

ได้รับทุนจากรัฐบาลทำให้ค่าเทอมราคาต่ำ แต่อาจมีค่าใช้จ่ายต่างๆ เพิ่มเติม เช่น ชุดนักเรียน เครื่องเขียน ค่าสอบ และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับหลักสูตรบางส่วน

โรงเรียนกึ่งรัฐ
(State Integrated School)

คือโรงเรียนที่มี ‘ลักษณะพิเศษ’ ที่ดำเนินการโดยศาสนาโดยเฉพาะ เช่น คาทอลิก มีนักเรียนนิวซีแลนด์เพียง 10% เท่านั้นที่เลือกเข้าเรียนโรงเรียนประเภทนี้

โรงเรียนเอกชน
(Private School)

จะไม่ได้รับทุนจากรัฐบาลจึงทำให้ค่าเทอมอาจจะสูงถึง NZ$20,000 ต่อปี มีนักเรียนนิวซีแลนด์เพียง 5% เท่านั้นที่เลือกเข้าเรียนโรงเรียนประเภทนี้

ระบบการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์ แบ่งออกเป็น 3 ช่วง

ระดับประถมศึกษา
อายุ 5 – 12 ปี (Year 7 – Year8)

ระดับมัธยมศึกษา
อายุ 13 – 17 ปี (Year9 – Year13)

ระดับอุดมศึกษา ปริญญาตรี
(เรียนทั้งหมด 3 ปี) ปริญญาโท และ ปริญญาเอก

ปีการศึกษา และเวลาเรียนของโรงเรียนนิวซีแลนด์

โดยปกติแล้วโรงเรียนจะเริ่มเรียนเวลาประมาณ 9.00 น. จนถึง 15.00 น. ปีการศึกษาเริ่มต้นในเดือนมกราคม มีทั้งหมด 4 เทอมในหนึ่งปี โดยมีช่วงพักระหว่างเทอม 2 สัปดาห์ และช่วงปิดเทอมฤดูร้อน 6 สัปดาห์ตอนปลายปี (วันที่อาจเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับโรงเรียนที่จะไปแลกเปลี่ยน)

เทอม 1

ปลายม.ค./ต้นก.พ. – เม.ย.
(ปิดเทอม 2 สัปดาห์)

เทอม 2

พ.ค. – ต้นก.ค.
(ปิดเทอม 2 สัปดาห์)

เทอม 3

ปลายก.ค. – ปลายก.ย.
(ปิดเทอม 2 สัปดาห์)

เทอม 4

กลางต.ค. – กลางธ.ค.
(ปิดเทอมฤดูร้อน 6 สัปดาห์)

การเรียนที่ประเทศนิวซีแลนด์สภาพแวดล้อมส่วนใหญ่จะใช้ภาษาอังกฤษเป็นการสื่อสาร มีนักเรียนนานา ๆ ชาติ มาจากหลากหลายประเทศ ขนาดของชั้นเรียนจะไม่ใหญ่มาก ทำให้เข้าถึงนักเรียนได้ง่าย ดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง ปลอดภัย นักเรียนจะได้เรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศนิวซีแลนด์และหลาย ๆ ประเทศ จากเพื่อน ๆ ในชั้นเรียน เมื่อจบการศึกษาจากประเทศนิวซีแลนด์ น้อง ๆ จะได้รับใบประกาศนียบัตรระดับชาติในการสำเร็จการศึกษา เพื่อเป็นการยืนยันและสามารถนำไปใช้ในการศึกษาต่อทั้งในประเทศนิวซีแลนด์และประเทศอื่น *สำหรับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย จะใช้ Certificate NCEA Level 2

NCEA คืออะไร

ย่อมาจาก National Certificate of Educational Achievement หรือภาษาไทยเรียกว่า ประกาศนียบัตรระดับชาติในความสำเร็จทางการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์ เพื่อใช้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาทั้งในประเทศนิวซีแลนด์และต่างประเทศ โดยจะแบ่งออกเป็น 3 ระดับคือ

NCEA Level 1
Year 11 (อายุ 15 ปี)

NCEA Level 2
Year 12 (อายุ 16 ปี)

NCEA Level 3
Year 13 (อายุ 17-18 ปี)

ซึ่งประกาศนียบัตร NCEA เป็นคุณวุฒิหลักของนักเรียนในนิวซีแลนด์ที่มีความยืดหยุ่น และสามารถปรับตามความสามารถและความสนใจของนักเรียนแต่ละคนได้ น้องๆ สามารถเลือกเรียนวิชาที่ระดับสูงกว่าได้หากมีศักยภาพเพียงพอ เช่น น้องๆ กำลังศึกษาอยู่ใน Level 2 แต่น้องๆ เก่งวิชาคณิตศาสตร์มาก น้องๆ ก็สามารถเลือกเรียนวิชาคณิตศาสตร์ใน Level 3 ได้

การเทียบโอนวุฒิการศึกษา

การเทียบโอนวุฒิการศึกษาที่จบจากประเทศนิวซีแลนด์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยที่ประเทศไทย จากเอกสารอ้างอิงการศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์ ของ NZQA ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเทียบวุฒิเอาไว้ว่า ในการเทียบประกาศนียบัตร NCEA ระดับ 2 กับคุณวุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีทางเลือก 2 ทาง คือ

ทางเลือกที่ 1 ประกาศนียบัตร NCEA ระดับ 2 (อย่างน้อย 80 หน่วยกิต โดยที่ 60 หน่วยกิต ต้องเป็นระดับ 2 หรือสูงกว่า) และเงื่อนไขทักษะ literacy และทักษะ numeracy คล้ายกันกับประกาศนียบัตร NCEA ระดับ 1

ทางเลือกที่ 2 ได้หน่วยกิตจากระดับ 2 หรือสูงกว่าจำนวน 60 หน่วยกิตจากอย่างน้อย 5 วิซา หน่วยกิต เหล่านี้จำเป็นต้องมีอย่างน้อย 4 หน่วยกิตจากวิชาภาษาอังกฤษ (literacy) ระดับ 2 หรือสูงกว่า และ 4 หน่วยกิตจากวิชาคณิตศาสตร์ (numeracy) ระดับ 2 หรือสูงกว่า
หมายเหตุ : สำหรับทางเลือกที่ 2
          – ทางเลือกที่ 2 ไม่กำหนดให้นักเรียนต้องผ่าน ประกาศนียบัตร NCEA ระดับ 2
          – เพื่อให้ได้ทางเลือกนี้ นักเรียนไทยต้องได้เรียนอย่างน้อย 5 วิชา เพื่อให้ได้ทางเลือกนี้ นักเรียนต้องได้ 12 หน่วยกิตจากระดับ 2 ในแต่ละวิชาจากทั้งหมด 5 วิชา สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การเทียบวุฒิการศึกษาระหว่าง ประกาศนียบัตร NCEA ระดับ 2 กับคุณวุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 6 และเงื่อนไขคุณวุฒิการเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย รวมถึงเงื่อนไขทักษะ literacy และ numercy จากเว็บไซต์ของสำนักงาน NZQA

ระบบเกรด (Grade)
ในการเรียนโรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Not achieved (N)
ไม่ผ่าน

Achieved (A)
ผ่าน

Merit (M)
ดี

Excellence (E)
ยอดเยี่ยม

รายชื่อโรงเรียนที่แนะนำ

School

ปีที่เปิดสอน

City

Fees (NZD)

1. Avondale College

Year 9-13

Auckland

18,000

2. Botany Downs Secondary College

Year 9-13

Auckland

18,000

3. Epsom Girls’ Grammar School (หญิงล้วน)

Year 9-13

Auckland

20,000

4. Long Bay College

Year 9-13

Auckland

16,560

5. Lynfield College

Year 9-13

Auckland

15,500

6. Sacred Heart College (ชายล้วน)

Year 7-13

Auckland

18,500

7. Takapuna Grammar School

Year 9-13

Auckland

16,250

8.  Western Springs College

Year 9-13

Auckland

18,500

9. Hutt Valley high School

Year 9-13

Wellington

16,500

10. Onslow College

Year 9-13

Wellington

17,000

11. Wellington High School

Year 9-13

Wellington

17,000

12. Wellington College (ชายล้วน)

Year 9-13

Wellington

17,500

13. St Mary’s College Wellington (หญิงล้วน)

Year 9-13

Wellington

16,000

14. Cambridge High School

Year 9-13

Cambridge

16,000

15. Sacred Heart Girls’ College (หญิงล้วน)

Year 9-13

Hamilton

16,000

School

ปีที่เปิดสอน

City

Fees (NZD)

1. Burnside High School

Year 9-13

Christchurch

16,500

2. Christchurch Boys’ High School

Year 9-13

Christchurch

16,200

3. Christchurch Girls’ High School

Year 9-13

Christchurch

16,200

4. Lincoln High School

Year 9-13

Christchurch

15,300

5. Middleton Grange International College

Year 1-13

Christchurch

16,200

6. Riccarton High School

Year 9-13

Christchurch

15,500

7. Rangiora High School

Year 9-13

Christchurch

15,500

8. Kaikorai Valley College

Year 7-13

Dunedin

14,000

9. King’s High School

Year 9-13

Dunedin

15,500

10. Nayland College

Year 9-13

Nelson

16,000

11. Nelson College

Year 7-13

Nelson

20,500

12. Waimea College

Year 9-13

Nelson

15,500

เปรียบเทียบการศึกษาไทยและนิวซีแลนด์

Scroll to Top