OWL EDUCATION THAILAND ONTOUR TO CHIANG MAI 2017

เข้าเยี่ยมฝ่ายแนะแนวการศึกษาต่อของโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่

ในวันที่ 30-31 สิงหาคม 2560 คุณกิรณา ดูธนกิตติ์ (Business development director) และ ทีมงาน บริษัท อาวล์ เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เข้าเยี่ยมฝ่ายแนะแนวการศึกษาต่อของโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่

Sharing
Scroll to Top