วีซ่าเยอรมนี GERMANY

SCHENGEN VISA

วีซ่าเยอรมนี เพื่อการพำนักระยะสั้น

NATIONAL VISA

วีซ่าเยอรมนี เพื่อการพำนักระยะยาว

Schengen Visa - Germany

วีซ่าเชงเก้น

วีซ่าเชงเก้นแบบพำนักระยะสั้น อนุญาตให้ผู้ถือเดินทางผ่านหรืออยู่ในดินแดนเยอรมันและรัฐเชงเก้นอื่นๆ ทั้งหมดเป็นระยะเวลาสูงสุดสามเดือน (90 วัน) ภายในระยะเวลา 180 วันนับจากวันเข้าสู่พื้นที่เชงเก้น

วีซ่าเยี่ยมเยียน

วีซ่าสำหรับผู้เดินทางที่ประสงค์ไปเยี่ยมสมาชิกในครอบครัว เพื่อน คนรู้จักที่อาศัยอยู่เยอรมนี ต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าเพื่อการเยี่ยมเยียน ไม่ใช่ วีซ่าท่องเที่ยว

วีซ่าธุรกิจ

วีซ่าสำหรับผู้สมัครที่มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อการติดต่อธุรกิจ หรือดำเนินกิจกรรมเชิงพาณิชย์ เช่น เข้าร่วมประชุม อบรม เข้าร่วมงานแสดงสินค้า

วีซ่าท่องเที่ยว

วีซ่าสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปพำนักในประเทศเยอรมนี หรือ ประเทศในกลุ่มเชงเก้น


ขั้นตอนการยื่นขอวีซ่าเชงเก้น

นัดหมาย
ยื่นจองคิววีซ่า และกรอกแบบฟอร์มคําร้องขอวีซ่า

จัดเตรียมเอกสาร
ตรวจสอบความถูกต้อง

ส่งเอกสาร
ผู้ยื่นวีซ่านำเอกสารไปยื่นที่ศูนย์ยื่นคำร้องของวีซ่าประเทศเยอรมนี ตามวัน และเวลาที่นัดหมาย

รอผลวีซ่า
รอผลการยื่นคำร้องวีซ่า 15 – 30 วัน

รับหนังสือเดินทางคืน
ด้วยตนเอง หรือ ทางไปรษณีย์

ออกเดินทาง
เตรียมตัวออกเดินทาง

รายละเอียด

Schengen Visa - Germany

 1. สำเนาหนังสือเดินทาง
 2. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า
 3. หนังสือจากผู้เชิญในเยอรมนีที่รับรองค่าใช้จ่ายอย่างเป็นทางการ หรือ จดหมายเชิญ / หนังสือเชิญจากบริษัทคู่ค้าในประเทศเยอรมนี / ใบจองโรงแรม
 4. ใบจองเที่ยวบิน (เฉพาะวีซ่าท่องเที่ยว)
 5. แผนการเดินทาง
 6. หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองการทำงาน, หลักฐานทางการเงิน, สูติบัตร, โฉนดที่ดิน ฯลฯ
 7. หลักฐานการประกัน สุขภาพและอุบัติเหตุ

การยื่นขอวีซ่าเชงเก้น สามารถยื่นได้ภายใน 180 วันก่อนการเดินทาง คำร้องขอวีซ่าส่วนใหญ่จะได้รับการตรวจสอบภายใน 15 วันตามปฏิทิน (สามารถขยายได้สูงสุด 30 วันและขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสถานทูต)

ไม่ควร ยื่นคำร้องขอวีซ่าช้ากว่า 15 วันก่อนการเดินทาง

อาคารจามจุรีสแควร์

 • ที่อยู่ : ยูนิต 404 เดอะพลาซ่า ชั้น 4 ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
 • เวลาทำการ : วันจันทร์-วันศุกร์ 08:00 – 12:00 และ 13:00 – 17:15

ค่าบริการ

Schengen Visa - Germany

ค่าบริการดําเนินงาน 5,500 บาท

** หากเคยโดนปฏิเสธวีซ่ามาแล้ว อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม **

 1. ให้คำแนะนําในการเตรียมเอกสาร และตรวจสอบเอกสาร ประเมินโอกาสในการได้รับอนุมัติวีซ่า
 2. ทำการนัดหมายยื่นจองวีซ่า
 3. กรอกแบบฟอร์มคําร้องขอวีซ่า
 4. ให้คำแนะนําในการตอบคําถามในวันยื่นวีซ่า
 5. จองตั๋วเครื่องบิน
 6. จองโรงแรม
 7. จัดทำแผนการเดินทาง
 8. เจ้าหน้าที่พาไปยื่นที่ VFS
 9. จดหมายแนะนำตัว
 1. ค่าธรรมเนียมวีซ่า ผู้ใหญ่ 80 euro (3,100 บาท) / เด็ก อายุ 6 – 11 ปี 40 euro (1,550 บาท)
 2. ค่าธรรมเนียมการบริการยื่นคำร้องขอวีซ่า จากทาง VFS Global 19.13 euro (738 บาท)
 3. ค่าประกันการเดินทาง
 4. ค่าส่งเล่มพาสปอร์ตกลับ

National Visa - Germany

วีซ่าระยะยาว

วีซ่าเพื่อการพำนักระยะยาว กรณีพำนักในประเทศเยอรมนีนานกว่า 90 วัน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

วีซ่าเพื่อเรียนภาษาเยอรมันระยะยาว

สำหรับผู้ที่ต้องการยื่นคำร้องขอวีซ่าเพื่อไปเรียนภาษาเยอรมันในประเทศเยอรมนี ไม่ใช่เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

วีซ่าเพื่อการศึกษา

สำหรับผู้ที่ต้องการพำนักและศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในประเทศเยอรมนี

ขั้นตอนการยื่นขอวีซ่าระยะยาว

นัดหมาย
ยื่นจองคิววีซ่า และกรอกแบบฟอร์มคําร้องขอวีซ่า

จัดเตรียมเอกสาร
ตรวจสอบความถูกต้อง

ส่งเอกสาร
ผู้ยื่นวีซ่านำเอกสารไปยื่นที่ สถานเอกอัครราชทูตเยอรมนี ประจำประเทศไทย ตามวันและเวลาที่นัดหมาย

รอผลวีซ่า
รอผลการยื่นคำร้องวีซ่า 4 – 8 สัปดาห์

ติดต่อเจ้าหน้าที่
นำหนังสือเดินทางไปที่สถาทูตอีกครั้ง เพื่อติดหน้าวีซ่า

ออกเดินทาง
เตรียมตัวออกเดินทาง

รายละเอียด

National Visa - Germany

 1. เอกสาร/หลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นคำร้องขอวีซ่า ได้แก่ (ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ):
 2. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งาน พร้อมสำเนาหน้าที่มีข้อมูลส่วนตัว 2 ฉบับ ในบางกรณีอาจต้องใช้หนังสือเดินทางเล่มเก่า
 3. รูปถ่ายแบบไบโอเมตริก 2 ใบ
 4. แบบฟอร์มคําร้องขอวีซ่าประเภท National Visa ที่กรอกข้อความครบถ้วน 1 ฉบับ
 5. ใบยืนยันรับทราบระเบียบข้อบังคับพื้นฐานเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล มาตรา 13 และ 14
 6. ใบลงทะเบียนเรียนของโรงเรียนภาษา (เวลาเรียนไม่ตํากว่า 18 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) ทั้งนี้ต้องมีทั้งหมด 24 คาบเรียน และใช้เวลาเรียนเป็นเวลา 45 นาที ต่อคาบ
 7. หลักฐานการศึกษาทุกระดับที่ผ่านมา
 8. หลักฐานการประกอบอาชีพที่ผ่านมา (หนังสือรับรองการทำงาน ฯลฯ)
 9. หนังสือเขียนแสดงเหตุผล/แรงจูงใจหรือจุดมุ่งหมายในการเรียนภาษาเยอรมัน
 10. หลักฐานการเงิน เช่น หนังสือรับรองค่าใช้จ่ายและภาระผูกพันอย่างเป็นทางการตามมาตรา 66-68 ของกฎหมายว่าด้วยการพํานักหนังสือรับรอง
 11. หลักฐานการเงิน (เพื่อการเรียนภาษาโดยเฉพาะ อย่างน้อยเดือนละ 1028,- ยูโร ตลอดระยะเวลาการศึกษา) หลักฐานว่ามีเงินเพียงพอเป็นค่าใช้จ่ายได้ โดยการเปิดบัญชีประเภท Blocked Account ท่านสามารถเลือกธนาคารหรือผู้ให้บริการได้ด้วยตนเอง
 12. หลักฐานแสดงระดับความรู้ภาษาเยอรมัน (เช่น หนังสือรับรองการเข้าชั้นเรียนภาษาจากสถาบันสอนภาษาในประเทศไทย หรือประกาศนียบัตรด้านภาษา)

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://bangkok.diplo.de/th-th/service/visa-einreise/langzeit-sprachkurs/2141734

 1.  
 1. เอกสาร/หลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นคำร้องขอวีซ่า ได้แก่ (ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ):
 2. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งาน พร้อมสำเนาหน้าที่มีข้อมูลส่วนตัว 2 ฉบับ ในบางกรณีอาจต้องใช้หนังสือเดินทางเล่มเก่า
 3. รูปถ่ายแบบไบโอเมตริก 2 ใบ
 4. แบบฟอร์มคําร้องขอวีซ่าประเภท National Visa ที่กรอกข้อความครบถ้วน 1 ฉบับ
 5. ใบยืนยันรับทราบระเบียบข้อบังคับพื้นฐานเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล มาตรา 13 และ 14
 6. หนังสือตอบรับให้เข้าศึกษา/ใบตอบรับการจองที่เรียนล่วงหน้าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาต่างชาติ (Studienkollegs)
 7. หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาทุกระดับที่ผ่านมา (ประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร) และคำแปลภาษาเยอรมัน
 8. หลักฐานการประกอบอาชีพที่ผ่านมา (หนังสือรับรองการทำงาน ฯลฯ)
 9. หลักฐานการเงิน อย่างน้อยเดือนละ 934,- ยูโร ตลอดระยะเวลาการศึกษา
 10. หลักฐานแสดงความรู้ภาษาเยอรมันระดับ B1 ตามกรอบอ้างอิงร่วมของยุโรปว่าด้วยมาตรฐานภาษาต่างประเทศหรือ GER (Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen)

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://bangkok.diplo.de/th-th/service/visa-einreise/langzeit-studium/1413070

ระยะเวลาดำเนินการสำหรับวีซ่าพำนักระยะยาวเพื่อการศึกษาและการแลกเปลี่ยนนักเรียนจะอยู่ที่ประมาณ 4 – 8 สัปดาห์

 • ที่อยู่ : 9 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 • เวลาเปิดทำการ : จันทร์ –ศุกร์ ระหว่าง 8.30 –11.30 น.

ค่าบริการสำหรับโรงเรียน Partner

ค่าบริการดําเนินงาน 6,500 บาท
** หากเคยโดนปฏิเสธวีซ่ามาแล้ว + เพิ่ม 10,000 บาท **

 1. ติดต่อสมัครเรียนกับทางโรงเรียน
 2. ให้คำแนะนําในการเตรียมเอกสาร และตรวจสอบเอกสาร ประเมินโอกาสในการได้รับอนุมัติวีซ่า
 3. ทำการนัดหมายยื่นจองวีซ่า
 4. กรอกแบบฟอร์มคําร้องขอวีซ่า
 5. ให้คำแนะนําในการตอบคําถามในวันยื่นวีซ่า
 6. บริการจัดหาที่พัก
 7. จัดหารถรับส่งสนามบิน
 8. จัดซื้อประกันสุขภาพ
 9. จองตั๋วเครื่องบิน
 10. ติดตามสถานะวีซ่าที่ ตม. ประเทศเยอรมัน
 11. รีวิว ตรวจสอบ CV / Motivation Letter
 1. ค่าธรรมเนียมวีซ่า 75 euro (2,900 บาท)
 2. ค่าธรรมเนียมการบริการยื่นคำร้องขอวีซ่า จากทาง VFS Global 34.13 euro (1,317 บาท)
 3. ค่าแปลเอกสาร (Thai to English = 500 บาท / Page)
 4. เขียน CV (ภาษาอังกฤษ) 1,500 บาท
 5. เขียน Motivation Letter (ภาษาอังกฤษ) = 2,500 บาท
 6. เขียนจดหมายเชิญสำหรับผู้เชิญ (ภาษาเยอรมัน) = 1,500 บาท

ค่าบริการสำหรับโรงเรียนที่ไม่ใช่ Partner

ค่าบริการดําเนินงาน 24,500 บาท
** หากเคยโดนปฏิเสธวีซ่ามาแล้ว + เพิ่ม 10,000 บาท **

 1. ติดต่อสมัครเรียนกับทางโรงเรียน (นักเรียนเลือกโรงเรียนมาเรียบร้อยแล้ว)
 2. ให้คำแนะนําในการเตรียมเอกสาร และตรวจสอบเอกสาร ประเมินโอกาสในการได้รับอนุมัติวีซ่า
 3. ทำการนัดหมายยื่นจองวีซ่า
 4. กรอกแบบฟอร์มคําร้องขอวีซ่า
 5. ให้คำแนะนําในการตอบคําถามในวันยื่นวีซ่า
 6. จองตั๋วเครื่องบิน
 7. ติดตามสถานะวีซ่าที่ ตม. ประเทศเยอรมัน
 8. รีวิว ตรวจสอบ CV / Motivation Letter
 1. ค่าธรรมเนียมวีซ่า 75 euro (2,900 บาท)
 2. ค่าธรรมเนียมการบริการยื่นคำร้องขอวีซ่า จากทาง VFS Global 34.13 euro (1,317 บาท)
 3. ค่าแปลเอกสาร (Thai to English = 500 บาท / Page)
 4. เขียน CV (ภาษาอังกฤษ) 1,500 บาท
 5. เขียน Motivation Letter (ภาษาอังกฤษ) = 2,500 บาท
 6. เขียนจดหมายเชิญสำหรับผู้เชิญ (ภาษาเยอรมัน) = 1,500 บาท
Scroll to Top