logo_B.H.M.s. Business Hotel Management School

BUSINESS HOTEL

MANAGEMENT SCHOOL (B.H.M.S.)

BUSINESS HOTEL MANAGEMENT SCHOOL (B.H.M.S.)

MASTER DEGREE

B.H.M.S. Business & Hotel Management School มหาวิทยาลัยที่สอนการโรงแรม และ การบริการ ที่มีชื่อเสียงระดับสากล ตั้งอยู่ใจกลางเมืองลูเซิร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (Luzern / Lucerne, Switzerland) ก่อตั้งขึ้นในปี 1928 เป็นสถาบันชั้นนำใน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นหนึ่งในสมาชิกของเครือข่าย สถาบันการศึกษา Benedict Switzerland ยังเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาเอกชนที่ใหญ่ที่สุด ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ที่ B.H.M.S. Switzerland เปิดสอนหลักสูตรเกี่ยวกับการจัดการโรงแรม บริหารธุรกิจ รวมถึงศิลปะการอาหาร เปิดสอนทั้งในระดับปริญญาตรี และ ปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ 100% ความพิเศษของสถาบัน B.H.M.S. Switzerland คือ น้อง ๆ จะได้เรียนทั้งภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ ไปพร้อม ๆ กัน โดยที่ใน 1 ปีการศึกษา น้องจะเรียนภาคทฤษฎีเป็นระยะเวลา 6 เดือน และ ฝึกภาคปฏิบัติ หรือ ฝึกงานแบบมีรายได้ (Paid Internship) กับ โรงแรม หรือ ภัตตาคาร ที่เป็น Partner กับสถาบัน B.H.M.S. เป็นระยะเวลา 4 – 6 เดือน และ ที่สำคัญในการฝึกงาน น้องยังได้รับค่าจ้างจากโรงแรม หรือ ภัตตาคารนั้นๆ

  • เชี่ยวชาญด้านการโรงแรมและการบริการโดยเฉพาะ
  • ใช้เวลาในการเรียน ภาคทฤษฎีเพียง 18 เดือน และได้ฝึกงาน 18 เดือน
  • ได้รับเงินตอบแทนในระหว่างการฝึกงาน
  • มีองค์กรจัดหางานเป็นของตนเอง “Masterwork” สำหรับหางานให้นักศึกษาหลังเรียนจบ
  • การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 100% มีความเป็นนานาชาติสูง

1. International Hospitality Business Management – หลักสูตรการจัดการและการบริการ
2. Global Business Management – หลักสูตรการจัดการธุรกิจ
3. MBA Dual Degree

หลักสูตรปริญญาโท - Business Hotel Management School (B.H.M.S.)

หลักสูตรปริญญาโท สาขาการจัดการและการบริการนานาชาติ ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้นักศึกษา หรือผู้ที่ต้องการพัฒนาเส้นทางอาชีพของตน มีโอกาสที่จะเพิ่มพูนความรู้และความสามารถด้านการบริการด้วยวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้น ซึ่งสามารถเป็นตัวช่วยในการเร่งความก้าวหน้าทางอาชีพได้ นักศึกษาจะได้เข้าถึงกรณีศึกษาในอุตสาหกรรมต่างๆ และแนวคิดทางธุรกิจเพื่อพัฒนาความรู้และความสามารถที่จำเป็นต่อการพัฒนาธุรกิจให้ประสบความสำเร็จในธุรกิจโรงแรม บริการ และธุรกิจในวงกว้าง

รายละเอียดหลักสูตร
ระยะเวลาเรียน : 6 เดือน
ระยะเวลาการฝึกงาน : 4 – 6 เดือน
เริ่มเรียน : February / May / August / November
หลักสูตร : ภาษาอังกฤษ
Campus : Lucerne, Switzerland
ค่าใช้จ่าย : 29,600 CHF

คุณสมบัติในการเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาโท
1. จบการศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรี หรือ B.H.M.S. PG Diploma
2. ใบรับรองทักษะทางภาษา IELTS: 6.0 หรืออื่น ๆ ที่เทียบเท่า

เพิ่มเติม : https://www.bhms.ch/programs/hospitality-management-programs/msc-degree-in-international-hospitality-business-management/

ปริญญาโท สาขาการจัดการธุรกิจระดับนานาชาติมุ่งเน้นไปที่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทั้งที่มีและไม่มีประสบการณ์วิชาชีพ หลักสูตรนำเสนอความเข้าใจในด้านเศรษฐกิจและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในระดับนานาชาติและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ช่วยให้นักศึกษาได้รับทักษะและระเบียบวินัยสำหรับตำแหน่งอาชีพผู้จัดการในภาคบริการหรือในอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่หลากหลาย

รายละเอียดหลักสูตร
ระยะเวลาเรียน : 6 เดือน
ระยะเวลาการฝึกงาน : 4 – 6 เดือน
เริ่มเรียน : February / May / August / November
หลักสูตร : ภาษาอังกฤษ
Campus : Lucerne, Switzerland
ค่าใช้จ่าย : 29,600 CHF

คุณสมบัติในการเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาโท
1. จบการศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรี หรือ B.H.M.S. PG Diploma
2. ใบรับรองทักษะทางภาษา IELTS: 6.0 หรืออื่น ๆ ที่เทียบเท่า

เพิ่มเติม : https://www.bhms.ch/programs/business-management-programs/msc-degree-global-business-management/

B.H.M.S. School of Business and Hospitality Management ร่วมกับ University of St. John of York เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท (MBA) สำหรับนักธุรกิจรุ่นใหม่ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และความสามารถในการบริหารจัดการผ่านการเรียนรู้จากกรณีศึกษา, การทำงานกลุ่ม, และธุรกิจจริงเป็นตัวอย่าง

เนื่องจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีชื่อเสียงระดับโลกในด้านคุณภาพการบริการโรงแรม, การท่องเที่ยว, และนวัตกรรมในหลายสาขา ด้วยเหตุนี้ นักศึกษาจึงมีโอกาสเรียนหลักสูตรร่วมสมัยและได้รับข้อมูลเชิงลึกและทักษะในการดำเนินธุรกิจที่สำคัญอย่างเข้มข้น และสำรวจการพัฒนาหลายภาคส่วนผ่านกรณีศึกษา, การประมวลผลข้อมูล, และโครงการต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้อย่างมีคุณค่าในสายอาชีพ

หลักสูตร Dual MBA ประกอบด้วยการศึกษาแบบเต็มเวลาเป็นเวลา 6 เดือนรวมกับการวิจัยอิสระ ที่จะช่วยให้นักศึกษาสามารถศึกษาในเชิงลึกเกี่ยวกับสาขาที่เกี่ยวข้องกับอนาคตของตนเองได้ การวิจัยอิสระนี้สามารถทำได้ในเวลาเดียวกันกับการฝึกงานในประเทศสวิสเซอร์แลนด์หรือในต่างประเทศเป็นเวลาอีก 6 เดือน สำหรับนักศึกษาที่ต้องการได้รับประสบการณ์การทำงานเพิ่มเติมก่อนที่จะเริ่มทำงานจริง หรือสามารถกลับไปทำงานเต็มเวลาในระยะนี้ของหลักสูตร

B.H.M.S. MBA Specializations มีสามสาขาวิชาเฉพาะทางที่แตกต่างกันควบคู่ไปกับหลักสูตร MBA ทั่วไปที่เป็นไปตามหลักสูตรร่วมสมัยและก้าวหน้า ได้แก่
1. International Hospitality Management
2. Innovation and Entrepreneurship
3. Global Marketing

รายละเอียดหลักสูตร
ระยะเวลาเรียน : 6 เดือน
ระยะเวลาการฝึกงาน : 4 – 6 เดือน
เริ่มเรียน : April / October
หลักสูตร : ภาษาอังกฤษ
Campus : Lucerne, Switzerland
ค่าใช้จ่าย : MBA 29,600 CHF | M.Sc. + MBA 43,400 CHF

คุณสมบัติในการเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาโท
1. จบการศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรี
2. มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี
3. ใบรับรองทักษะทางภาษา IELTS: 6.0 หรืออื่น ๆ ที่เทียบเท่า

เพิ่มเติม : https://www.bhms.ch/programs/business-management-programs/mba-dual-degree/

 

B.H.M.S

PARTNERSHIP

partnership_B.H.M.s. Business Hotel Management School
Scroll to Top