logo-CBS INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL

CBS INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL

MASTER DEGREE

CBS INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL

MASTER DEGREE

มหาวิทยาลัย CBS International Business School (CBS) เป็นมหาวิทยาลัยธุรกิจเอกชนที่ได้รับการยอมรับจากรัฐ ซึ่งก่อตั้งในปี 2020 เปิดสอนหลักสูตรเกี่ยวกับธุรกิจโดยเน้นทั้งวิธีการและปฏิบัติการ เพื่อเตรียมพร้อมนักศึกษาให้เข้าสู่โลกของธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ที่ CBS เปิดสอนทั้งหลักสูตรปริญญาตรีและโท และหลักสูตรการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 100% ทำให้มีนักศึกษาต่างชาติกว่า 80 สัญชาติเข้าเรียนที่นี่ อีกทั้งยังเป็นมหาวิทยาลัยที่มี Campus ถึง 7 แห่ง คือ Cologne, Mainz, Potsdam, Aachen, Brühl, Neuss, Solingen

1. มีหลักสูตรให้เลือกมากมาย และหลักสูตรการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 100%
2. เป็น Partner กับบริษัทที่มีชื่อเสียงกว่า 800 บริษัท
3. เสริมสร้างประสบการณ์การฝึกงานกับบริษัทในระดับนานาชาติ
4. สร้างคอนเนคชั่นได้อย่างกว้างขวาง เพื่อประโยชน์กับการประกอบอาชีพในอนาคต

1. หลักสูตร Pre-Master
2. Master Degree in Germany – หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตร Pre-Master

หลักสูตรเตรียมความพร้อม Pre-Master เป็นหลักสูตรที่จะเตรียมพร้อมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี เหมาะสำหรับนักศึกษาที่ไม่มีคุณสมบัติในการเข้าเรียน ป.โท โดยตรง ไม่ว่าจะเป็นคุณวุฒิการศึกษา ทักษะทางภาษาอังกฤษ และ/หรือประสบการณ์การทำงาน เมื่อจบหลักสูตรนี้สามารถเข้าเรียนระดับ ป.โท กับทาง CBS ได้เลย

รายละเอียดหลักสูตร
ระยะเวลาเรียน : 1 – 2 เทอม
เริ่มเรียน : สิงหาคม / มกราคม
หลักสูตร : ภาษาอังกฤษ
Campus : Cologne / Mainz
ค่าใช้จ่าย : 5,370 Euro / เทอม

เพิ่มเติม : https://www.cbs.de/en/premaster/

Master Degree in Germany – หลักสูตรปริญญาโท

ที่ CBS เปิดสอนสาขาวิชาเฉพาะทางอันหลากหลายในภาคธุรกิจต่าง ๆ สำหรับผู้ที่สนใจ เรียนต่อ ป.โท ที่เยอรมนี โดยจะเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษ 100% ไม่ว่าจะเป็นสาขาการตลาด การเงิน การจัดการเชิงกลยุทธ์ หรือการจัดการดิจิทัล เพื่อต่อยอดความสามารถและประสบการณ์ในการทำงานในอนาคต

คุณสมบัติในการเข้าศึกษาต่อ Bachelor Degree ของมหาวิทยาลัย CBS / Germany
1. จบการศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรี
2. ใบรับรองทักษะทางภาษา TOEFL certificate (at least 92 points Internet-based) / IELTS (at least band 6.5)
หรือ ทำแบบทดสอบภาษาในการสัมภาษณ์ (ผ่าน Skype) กับแผนกภาษาอังกฤษของ CBS

เพิ่มเติม : https://www.cbs.de/en/admission-process

หลักสูตรนี้นักศึกษาจะได้เรียนรู้ถึงการคาดการณ์ หรือ การคำนวณ พฤติกรรมผู้บริโภคและพนักงาน ว่าจะตอบสนองอย่างไรในวงจรเศรษฐกิจ นักจิตวิยาธุรกิจจึงมีความเชี่ยวชาญทางจิตวิทยาในการสร้างอิทธิพลเชิงบวกและชี้นำพนักงานหรือลูกค้าและต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ นอกจากนี้ความรู้ด้านการจัดการช่วยให้สามารถจัดการการปรับโครงสร้างภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรจิตวิทยาธุรกิจและการจัดการถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับบริษัทใหญ่ ๆ ทั่วโลก

รายละเอียดหลักสูตร
ระยะเวลาเรียน : 4 เทอม
หลักสูตร : ภาษาอังกฤษ
Campus : Cologne / Mainz
เริ่มเรียน : สิงหาคม
ค่าใช้จ่าย : 7,920 Euro / เทอม

เพิ่มเติม : https://www.cbs.de/en/masters-degree-germany/business-psychology/   

หลักสูตร Digital Marketing Master ที่ CBS นักศึกษาจะได้เรียนรู้วิธีใช้ Facebook, Instagram และ Co. เพื่อวางแผนแคมเปญเพื่อให้เข้าถึงผู้ใช้ที่เหมาะสม เรียนรู้วิธีการจัดข้อความและการใช้ข้อความให้มีประสิทธิภาพ การวางกลยุทธทางโซเชียลมีเดียและการติดตามผลลัพธ์ และการเรียนรู้เชิงลึกเกี่ยวกับสิ่งที่มีอิทธิพลการตลาด เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาด

รายละเอียดหลักสูตร
ระยะเวลาเรียน : 4 เทอม
หลักสูตร : ภาษาอังกฤษ
Campus : Cologne
เริ่มเรียน : สิงหาคม
ค่าใช้จ่าย : 7,920 Euro / เทอม

เพิ่มเติม : https://www.cbs.de/en/masters-degree-germany/business-psychology/

ปริญญาโทสาขาการจัดการการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัล จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความรู้เฉพาะทางสู่การแปลงสู่ยุคดิจิทัล รวมถึงการใช้เทคโนโลยีไอทีใหม่ ๆ ในบริษัทให้มีประสิทธิภาพ ได้เรียนรู้การพัฒนากลยุทธ์ดิจิทัลและรูปแบบธุรกิจ พร้อมทั้งรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกระบวนการนวัตกรรมและการจัดการการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อบริษัทและกระบวนการทางธุรกิจ เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลภายในบริษัทประสบความสำเร็จ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนี้จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก

รายละเอียดหลักสูตร
ระยะเวลาเรียน : 4 เทอม
หลักสูตร : ภาษาอังกฤษ
Campus : Cologne / Mainz / Berlin
เริ่มเรียน : สิงหาคม
ค่าใช้จ่าย : 7,920 Euro / เทอม

เพิ่มเติม : https://www.cbs.de/en/masters-degree-germany/digital-transformation-management/

หลักสูตรปริญญาโทสาขาการจัดการทางการเงิน นักศึกษาจะได้เรียนรู้ตั้งแต่เศรษฐศาสตร์ธุรกิจไปจนถึงการกำกับดูแลกิจการ ไปจนถึงการจัดการตามมูลค่าและการจัดการห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน ต่อยอดจากความรู้ด้านบริหารธุรกิจที่มีอยู่เดิมของนักศึกษา เพื่อสร้างประสบการณ์ในการทำงาน เปิดโอกาสให้ได้รับตำแหน่งทางวิชาชีพและการบริหารจัดการ ในองค์กรขนาดเล็กและขนาดกลาง หรือกับบริษัทนานาชาติ ธนาคาร บริษัทประกันภัย หรือบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน

รายละเอียดหลักสูตร
ระยะเวลาเรียน : 4 เทอม
หลักสูตร : ภาษาอังกฤษ
Campus : Cologne / Mainz / Berlin
เริ่มเรียน : มกราคม / สิงหาคม
ค่าใช้จ่าย : 7,920 Euro / เทอม

เกณฑ์การเข้าศึกษา ป.โท สาขาการจัดการทางการเงิน
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ
2. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว
3. มีความรู้พื้นฐานในสาขาวิชาการเงินและการบัญชี

เพิ่มเติม : https://www.cbs.de/en/masters-degree-germany/financial-management/

หลักสูตรปริญญาโท สาขาการเงินนานาชาติ นักศึกษาจะสามารถวางรากฐานสำหรับเส้นทางอาชีพในบริษัท ในฐานะผู้จัดการฝ่ายบริหารอาวุโส นักศึกษาจะได้รับความรู้เฉพาะทางเชิงลึกด้านการเงิน และการบริหารธุรกิจ โดยจะมุ่งเน้นไปที่การสัมมนาเรื่อง “เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ” “การลงทุนระหว่างประเทศ” และ “การจัดการตามมูลค่า” ตลอดระยะการศึกษาที่นี่

รายละเอียดหลักสูตร
ระยะเวลาเรียน : 4 เทอม
หลักสูตร : ภาษาอังกฤษ
Campus : Cologne / Mainz
เริ่มเรียน : มกราคม / สิงหาคม
ค่าใช้จ่าย : 7,920 Euro / เทอม

เกณฑ์การเข้าศึกษา ป.โท สาขาการเงินนานาชาติ
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ
2. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว
3. มีความรู้พื้นฐานในสาขาวิชาการเงิน (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

เพิ่มเติม : https://www.cbs.de/en/masters-degree-germany/msc-global-finance/

 

หลักสูตรปริญญาโท การจัดการห่วงโซ่อุปทาน เป็นหลักสูตรที่ผสมผสานเนื้อหาการบริหารธุรกิจเข้ากับหัวข้อห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ และบทเรียนเชิงปฏิบัติมากมายผ่านโครงการและการจำลองทางธุรกิจ นักศึกษาจะสามารถต่อยอดความรู้เดิมเรื่องการจัดการ ที่ CBS ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะด้านอารมณ์ (Soft Skill) เป็นพิเศษ เพราะมีความสำคัญอย่างยิ่งในการจัดการห่วงโซ่อุปทานระดับโลก เนื่องจากในอนาคตนักศึกษาจะต้องทำงานร่วมกับทุกแผนกของบริษัทและผู้คนจำนวนมาก

รายละเอียดหลักสูตร
ระยะเวลาเรียน : 4 เทอม
หลักสูตร : ภาษาอังกฤษ
Campus : Cologne
เริ่มเรียน : สิงหาคม
ค่าใช้จ่าย : 7,920 Euro / เทอม
เพิ่มเติม : https://www.cbs.de/en/master/masters-supply-chain-management/

หลักสูตรปริญญาโท การจัดการทรัพยากรมนุษย์และความเป็นผู้นำ นักศึกษาจะได้เรียนรู้ผลกระทบของโลกาภิวัตน์ต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การกระจายอำนาจ การจัดการกับลักษณะเฉพาะของวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน และการจัดการบุคคลกรในองค์กรให้เหมาะสมกับตำแหน่งในองค์กร นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้กลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลที่สมบูรณ์ที่ส่งผลดีต่อบริษัท และการตัดสินใจเลือกบุคลากรในระยะยาวว่าจะส่งผลต่ออนาคตของบริษัทได้อย่างไร

รายละเอียดหลักสูตร
ระยะเวลาเรียน : 4 เทอม
หลักสูตร : ภาษาอังกฤษ
Campus : Cologne / Berlin
เริ่มเรียน : สิงหาคม
ค่าใช้จ่าย : 7,920 Euro / เทอม

เพิ่มเติม : https://www.cbs.de/en/masters-degree-germany/strategic-human-resources-management/

หลักสูตรปริญญาโท สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ ที่ CBS มุ่งเน้นไปที่โครงการเชิงปฏิบัติและรูปแบบการเรียนรู้เชิงทดลอง เช่น Capstone Simulation Game และพัฒนาความสามารถในการตัดสินใจด้านการจัดการ เพื่อเสริมความรู้เรื่องการบริหารธุรกิจนานาชาติที่มีความซับซ้อน

รายละเอียดหลักสูตร
ระยะเวลาเรียน : 4 เทอม
หลักสูตร : ภาษาอังกฤษ
Campus : Cologne / Berlin
เริ่มเรียน : มกราคม / สิงหาคม
ค่าใช้จ่าย : 7,920 Euro / เทอม

เกณฑ์การเข้าศึกษา ป.โท สาขาการเงินนานาชาติ
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ
2. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว

เพิ่มเติม : https://www.cbs.de/en/masters-degree-germany/ma-international-business/

หลักสูตรปริญญาโท สาขาการจัดการการตลาด นักศึกษาจะได้เรียนรู้กลยุทธ์ทางการตลาดและวิธีการทางการตลาดที่ซับซ้อนซึ่งนำไปสู่การสร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่งและโดดเด่น เรียนรู้วิธีการคำนวณและจิตวิทยาที่จำเป็นสำหรับการกำหนดราคา นวัตกรรมทางการตลาด รวมถึงวิธีสร้างอิทธิพลต่อตัวเลขยอดขายซึ่งสิ่งจำเป็นสำหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่หรือเปิดตลาดใหม่

รายละเอียดหลักสูตร
ระยะเวลาเรียน : 4 เทอม
หลักสูตร : ภาษาอังกฤษ
Campus : Cologne / Berlin
เริ่มเรียน : มกราคม / สิงหาคม
ค่าใช้จ่าย : 7,920 Euro / เทอม

เพิ่มเติม : https://www.cbs.de/en/masters-degree-germany/international-marketing-management/

หลักสูตรปริญญาโท สาขาการจัดการเชิงกลยุทธ์และการให้คำปรึกษา จะเตรียมนักศึกษาให้เหมาะสมที่สุดสำหรับตำแหน่งในการจัดการ หรือ ที่ปรึกษาในองค์กร นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ การใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ ในการเปลี่ยนแปลงบริษัท และเครื่องมือและเทคนิคการให้คำปรึกษาต่อฝ่ายบริหาร และยังได้เรียนรู้รูปแบบธุรกิจทั้งหมด การพัฒนาความเข้าใจในการเริ่มต้นธุรกิจและแนวคิดในการเริ่มต้นธุรกิจของตนเองเพื่อเป็นพื้นฐานในการให้คำปรึกษาด้านการจัดการในหัวข้อต่าง ๆ

รายละเอียดหลักสูตร
ระยะเวลาเรียน : 4 เทอม
หลักสูตร : ภาษาอังกฤษ
Campus : Cologne / Mainz
เริ่มเรียน : สิงหาคม
ค่าใช้จ่าย : 7,920 Euro / เทอม

เพิ่มเติม : https://www.cbs.de/en/masters-degree-germany/msc-strategic-management/

CBS INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL

PARTNERSHIP

FIND YOUR DREAM FLY WITH US OWL EDUCATION THAILAND

Scroll to Top