(ป.ตรี) Constructor University

CONSTRUCTOR UNIVERSITY

MASTER DEGREE

CONSTRUCTOR UNIVERSITY

MASTER DEGREE

มหาวิทยาลัย Constructor เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ได้รับการยอมรับจากรัฐ เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นนานาชาติมากที่สุดในโลก มหาวิทยาลัยก่อตั้งขึ้นในปี 2001 และดึงดูดนักศึกษาที่มีความสามารถจากทั่วทุกมุมโลก ปัจจุบันมีนักศึกษามากกว่า 1,500 คน จากมากกว่า 110 ประเทศ เปิดสอนหลักสูตร ป.ตรี และ ป.โท หลักสูตรภาษาอังกฤษและใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 100% ในประเทศเยอรมนี มหาวิทยาลัยมีเป้าหมายเพื่อก้าวข้ามวิธีการทางวิชาการแบบดั้งเดิม โดยการผสมผสานพื้นฐานทางการศึกษาเข้ากับวิธีการสอนตามโครงการและการใช้เครื่องมือดิจิทัล เพื่อมอบทักษะและความรู้ที่เหมาะสมให้กับนักศึกษารุ่นใหม่ เพื่อรับมือกับความท้าทายในปัจจุบัน และความเฟื่องฟูในตลาดงานในอนาคต  มีวิทยาเขตตั้งอยู่ในเมือง Bremen – Vegesack ประเทศเยอรมนี

 • เป็นมหาวิยาลัยอันดับ 1 ของเยอรมนี
 • ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการสื่อสารและการเรียนการสอน
 • มีความเป็นนานาชาติสูง มีนักศึกษาต่างชาติกว่า 100 สัญชาติทั่วโลก
 • เน้นการใช้เทคโนโลยีและระบบดิจิทัลในการเรียนการสอน

1. Master Degree

 • Sc. Computer Science and Software Engineering
 • Sc. Data Science for Society and Business
 • Sc. Data Engineering
 • Sc. Supply Chain Management
 • Sc. Advanced Software Technology

Master Degree in Germany – หลักสูตรปริญญาโท

ในการเรียนต่อ ป.โท ที่ Constructor University นักศึกษาจะมีความรู้ที่ลึกซึ้งและเชี่ยวชาญในสาขาที่ตนเลือก พร้อมทั้งขยายคุณวุฒิทางวิชาการเพิ่มเติม นักศึกษาระดับชั้นปริญญาโทจะได้รับการฝึกอบรมเพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์ปัญหาจากหลายมุมมอง และมีอิสระในการค้นคว้าและวิจัยในหัวข้อที่สนใจ

คุณสมบัติในการเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาโท ของ Constructor University
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
2. ใบรับรองทักษะทางภาษา IELTS / TOEFL

 • TOEFL (Paper based) 575
 • TOEFL (Internet based) 90
 • IELTS 6.5

เพิ่มเติม : https://constructor.university/admission-aid/application-information-undergraduate

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรปริญญาโทต่อเนื่องที่เน้นการวิจัยเพื่อเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยี มุ่งเน้นการวิจัยพร้อมฝึกทักษะการจัดการที่จำเป็นและทักษะความเป็นผู้นำ และการฝึกอบรมในด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์สำหรับการพัฒนาและการจัดการ ตลอดจนหลักสูตรหลักทางเทคนิค 3 สาขาวิชาที่สำคัญที่สุดในปัจจุบัน ได้แก่ Software Engineering, Cybersecurity, และ Artificial Intelligence เพื่อเตรียมนักศึกษาให้พร้อมสำหรับบทบาทของผู้นำเทคโนโลยีในการวิจัยและอุตสาหกรรม

รายละเอียดหลักสูตร
ระยะเวลาเรียน : 2 ปี
เริ่มเรียน : สิงหาคม
หลักสูตร : ภาษาอังกฤษ
Campus : Bremen
ค่าใช้จ่าย : 20,000 Euro / ปี

เพิ่มเติม : https://constructor.university/programs/graduate-education/computer-science-software-engineering

หลักสูตร ป.โท สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลเพื่อสังคมและธุรกิจ จะสอนนักศึกษาต่างชาติที่มีพื้นฐานความรู้ในด้านสังคมศาสตร์ (เช่น ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ ประชากรศาสตร์ สื่อศึกษา รัฐศาสตร์ จิตวิทยา สังคมวิทยา) ให้เชี่ยวชาญและลงลึกในเนื้อหามากขึ้น เช่น วิธีใช้ประโยชน์จากทรัพยากรข้อมูลดิจิทัลที่เติบโตอย่างรวดเร็ว เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมและการตอบโต้ของมนุษย์ เพื่อถอดรหัสและทำนายตรรกะของพฤติกรรมทางสังคม การสร้างความคิดเห็น และแนวโน้มทางเศรษฐกิจได้ดีขึ้น และ การใช้เครื่องมือและวิธีการคำนวณใหม่ ๆ ที่อาจช่วยแก้ไขปัญหาในสาขาวิชาชีพได้

รายละเอียดหลักสูตร
ระยะเวลาเรียน: 2 ปี
เริ่มเรียน: สิงหาคม
หลักสูตร: ภาษาอังกฤษ
Campus: Bremen
ค่าใช้จ่าย: 20,000 Euro / ปี
เพิ่มเติม : https://constructor.university/programs/graduate-education/data-science-for-society-business

หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิศวกรรมข้อมูล จะทำให้นักศึกษามีความเข้าใจอย่างในแง่มุมของการวิเคราะห์ข้อมูลและวิทยาศาสตร์ข้อมูล พร้อมด้วยความรู้ความสามารภในการใช้เทคโนโลยี เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล การดูแล และการจัดการข้อมูลนั้น ๆ มุ่งเน้นไปที่การประยุกต์ใช้ทักษะคอมพิวเตอร์และความรู้ทางคณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาจริง ๆ ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ

รายละเอียดหลักสูตร
ระยะเวลาเรียน : 2 ปี
เริ่มเรียน : สิงหาคม
หลักสูตร : ภาษาอังกฤษ
Campus : Bremen
ค่าใช้จ่าย : 20,000 Euro / ปี
เพิ่มเติม : https://constructor.university/programs/graduate-education/data-engineering

หลักสูตรการจัดการห่วงโซ่อุปทาน (SCM) ของที่ Constructor University เน้นให้ความรู้และฝึกอบรมนักศึกษาเกี่ยวกับการจัดการระบบโลจิสติกส์ระดับโลกโดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูล, วิศวกรรมข้อมูล, และทักษะการจัดการ หลักสูตรนี้จะเน้นความเป็นผู้นำสมัยใหม่และความสามารถในการบริหารจัดการ, การตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล, การจัดการการเปลี่ยนแปลง และความสามารถในการทำงานในต่างประเทศ หรือ ในสภาพแวดล้อมที่มีวัฒนธรรมหลากหลาย

รายละเอียดหลักสูตร
ระยะเวลาเรียน : 2 ปี
เริ่มเรียน : สิงหาคม
หลักสูตร : ภาษาอังกฤษ
Campus : Bremen
ค่าใช้จ่าย : 20,000 Euro / ปี
เพิ่มเติม : https://constructor.university/programs/graduate-education/supply-chain-management

หลักสูตรปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ขั้นสูงจัดตั้งขึ้นโดยร่วมมือกับ JetBrains เพื่อให้การฝึกอบรมเกี่ยวกับกระบวนทัศน์การคำนวณขั้นสูง, การวิเคราะห์ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล, และการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีทักษะที่แข็งแกร่งในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและประสบความสำเร็จในอุตสาหกรรมไอที เน้นทักษะภาคปฏิบัติและเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อเตรียมนักศึกษาให้พร้อมสำหรับเส้นทางอาชีพที่หลากหลายในอนาคต

รายละเอียดหลักสูตร
ระยะเวลาเรียน : 2 ปี
เริ่มเรียน : สิงหาคม
หลักสูตร : ภาษาอังกฤษ
Campus : Bremen
ค่าใช้จ่าย : 20,000 Euro / ปี
เพิ่มเติม : https://constructor.university/programs/graduate-education/advanced-software-technology

FIND YOUR DREAM FLY WITH US OWL EDUCATION THAILAND

Scroll to Top