logo-INTERNATIONAL-SCHOOL-OF-MANAGEMENT-(ISM)

INTERNATIONAL SCHOOL

OF MANAGEMENT (ISM)

INTERNATIONAL SCHOOL

OF MANAGEMENT (ISM)

BACHELOR'S DEGREE

มหาวิทยาลัยเอกชน ก่อตั้งขึ้นในปี 1991 ที่เมือง Dortmund ประเทศเยอรมนี เปิดสอนหลักสูตรที่เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจโดยเฉพาะ ในระดับชั้นป.ตรี / ป.โท หลักสูตรภาษาอังกฤษ 100% (100% English Program) สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ที่ประเทศเยอรมนี หลักสูตรภาษาอังกฤษ 100% ที่ ISM ถือเป็นมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาต่างชาติ เลือกเรียนเป็นอันดับต้นๆ เนื่องจากมหาวิทยาลัย ISM มี Campus อยู่หลากหลายเมือง โดย มี campus ทั้งหมด 7 แห่ง ได้แก่ Dortmund, Frankfurt, Munich, Hamburg, Cologne, Stuttgart, Berlin

Benefit at ISM ข้อดีของการเรียนที่ INTERNATIONAL SCHOOL OF MANAGEMENT (ISM)
1. มหาวิทยาลัยมีความเป็นนานาชาติสูง มีนักศึกษากว่า 84 สัญชาติเข้าเรียนที่นี่
2. เน้นการปฏิบัติติและปลูกฝังการทำงานร่วมกันแบบองค์กร
3. คลาสเรียนมีขนาดเล็ก อัตราส่วนของนักเรียนต่อครู คือ 7:1 ทำให้เรียนรู้ได้เร็วและมีประสิทธิภาพ
4. มีวิทยาเขตถึง 7 แห่ง ทำให้นักศึกษามีตัวเลือกในการเลือกเมืองที่ต้องการพักอาศัยได้
5. เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำและได้รับการยอมรับจากหลายองค์กร

Bachelor Degree in Germany – หลักสูตรปริญญาตรี ที่ทางมหาวิทยาลัย ISM เปิดสอน
หลักสูตรปริญญาตรีของ ISM เป็นที่รู้จักกันดีในด้านการเน้นการปฏิบัติและความเป็นสากล รวมถึงเป็นศูนย์รวมของความรู้ทางธุรกิจขั้นพื้นฐานและเนื้อหาหลักสูตรเฉพาะทาง หลักสูตรปริญญาตรีทั้งหมดประกอบด้วยหลักสูตรภาษาต่างประเทศ หลักสูตรการฝึกงานภาคบังคับแบบบูรณาการและการฝึกอบรมทักษะด้านอารมณ์
*ทุกหลักสูตรของทางมหาวิทยาลัย International School of Management (ISM) University of Applied Sciences ได้รับการรับรองจาก FIBAA, German Accreditation Council
1. Sc. International Management
2. Sc. Applied Data Science & Business Analytics
3. Sc. Finance & Management
4. Sc. Information Systems

สาขาวิชา - Bachelor International

ในหลักสูตรนี้นักศึกษาจะได้เรียนหลักสูตรที่ได้มาตรฐานระดับสากลพร้อมกับเนื้อหาที่มุ่งเน้นบูรณาการปฏิบัติการหลักสูตรการจัดการระหว่างประเทศจะสอนนักศึกษาในหัวข้อทางธุรกิจที่หลากหลาย รวมถึงหลักการจัดการแบบพื้นฐานไม่ว่าจะเป็น การจัดการระหว่างประเทศ, การสร้างมูลค่าเพิ่มระดับโลก หรือ การสื่อสารทางธุรกิจ หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้มีการปฏิบัติจริงด้วยการฝึกงานภาคบังคับในเยอรมนี หรือ ในต่างประเทศ, เวิร์คช็อป และ โครงการให้คำปรึกษาจากอาจารย์ที่มีประสบการณ์จากอาชีพธุรกิจ

รายละเอียดหลักสูตร
ระยะเวลาเรียน : 6 เทอม (เริ่มเดือนมีนาคม หรือ กันยายน)
หลักสูตร : ภาษาอังกฤษ
Campus : Dortmund, Frankfurt/Main, Munich, Hamburg, Cologne, Stuttgart, Berlin
Practical experience : 20 weeks of compulsory internship, workshops, excursions
หลักสูตรภาษาเพิ่มเติม : ภาษาเยอรมัน (เป็นวิชาบังคับสำหรับนักศึกษาต่างชาติ)
ค่าใช้จ่าย : 5,700 Euro / เทอม

คุณสมบัติในการเข้าศึกษาต่อ Bachelor Degree ของมหาวิทยาลัย ISM / Germany
1. จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ Abitur, A-Level, IB Diploma
2. ใบรับรองทักษะทางภาษา (ภาษาอังกฤษ หรือ เยอรมัน) อย่างต่ำระดับ B2
3. ผ่านการสอบ Admission Test โดยทำการทดสอบในวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ (ระดับ B2)

เพิ่มเติม :
 https://en.ism.de/full-degree-students/bachelor-programs/bachelor-international-management/overview

หลักสูตรนี้เหมาะกับน้อง ๆ ที่ชื่นชอบการวิเคราะห์ข้อมูล, การคำนวณ, และวิธีการทางคณิตศาสตร์ โดยปกติแล้วหลักสูตร ปริญญาตรี วิทยาการข้อมูล นักศึกษาจะได้รับความรู้ในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และการเปลี่ยนแปลงแบบดิจิตอล ไม่ว่าจะเป็น ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือการเขียนโปรแกรม การวิเคราะห์ ระบบธุรกิจอัจฉริยะ หรือปัญญาประดิษฐ์เท่านั้น แต่ในส่วนของหลักสูตรปริญญาตรี วิทยาการข้อมูลประยุกต์และการวิเคราะห์ธุรกิจ จะทำให้นักศึกษามีความเข้าใจในหัวข้อที่หลากหลายในสาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูล และผสมผสานพื้นฐานของการบริหารธุรกิจเพิ่มเข้าไป นอกจากนี้นักศึกษาจะได้รับประสบการณ์วิชาชีพเบื้องต้นในฐานะนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ผ่านการฝึกงานแบบบูรณาการโดยมุ่งเน้นในระดับนานาชาติทั้งในประเทศเยอรมนีและต่างประเทศ

รายละเอียดหลักสูตร
ระยะเวลาเรียน : 6 เทอม (เริ่มเดือนมีนาคม หรือ กันยายน)
หลักสูตร : ภาษาอังกฤษ
Campus : Dortmund, Frankfurt, Munich, Hamburg
Practical experience: 20 weeks of compulsory internship, workshops, excursions
ค่าใช้จ่าย : 5,700 Euro / เทอม + ค่าลงทะเบียน 1,500 Euro

คุณสมบัติในการเข้าศึกษาต่อ 
Bachelor Degree ของมหาวิทยาลัย ISM / Germany
1. จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ Abitur, A-Level, IB Diploma
2. ใบรับรองทักษะทางภาษา (ภาษาอังกฤษ หรือ เยอรมัน) อย่างต่ำระดับ B2
3. ผ่านการสอบ Admission Test โดยทำการทดสอบในวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ (ระดับ B2)

เพิ่มเติม :
 https://en.ism.de/full-degree-students/bachelor-programs/bachelor-data-science-and-business-analytics/overview

หลักสูตรนี้ได้รวบรวมหลักการบริหารและเศรษฐศาสตร์พื้นฐานของการศึกษาบริหารธุรกิจเข้ากับความรู้เกี่ยวกับการจัดการทางการเงิน นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิชาหลักของโลกการเงิน ไม่ว่าจะเป็น หลักการทางการเงิน การบัญชี ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และวิธีการดำเนินการของบริษัทต่าง ๆ ในตลาดทุนและตลาดการเงินทั่วโลก จากนั้นนักศึกษาจะได้รับความรู้ความชำนาญในหัวข้อทางการเงินเพิ่มเติมอีก เช่น การเงินองค์กร การจัดการทางการเงิน และการรายงาน ในช่วงภาคการศึกษาที่สอง นักศึกษาจะได้รับความรู้เชิงลึกเพิ่มเติมในหัวข้อต่าง ๆ เช่น การควบรวมกิจการ หรือ การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ

รายละเอียดหลักสูตร
ระยะเวลาเรียน : 6 เทอม (เริ่มเดือนมีนาคม หรือ กันยายน)
หลักสูตร : ภาษาอังกฤษ
Campus : Frankfurt/Main, Cologne, Berlin
Practical experience : 20 weeks of compulsory internship, workshops, excursions
หลักสูตรภาษาเพิ่มเติม : ภาษาเยอรมัน (เป็นวิชาบังคับสำหรับนักศึกษาต่างชาติ)
ค่าใช้จ่าย : 5,700 Euro / เทอม + ค่าลงทะเบียน 1,500 Euro

คุณสมบัติในการเข้าศึกษาต่อ 
Bachelor Degree ของมหาวิทยาลัย ISM / Germany
1. จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ Abitur, A-Level, IB Diploma
2. ใบรับรองทักษะทางภาษา (ภาษาอังกฤษ หรือ เยอรมัน) อย่างต่ำระดับ B2
3. ผ่านการสอบ Admission Test โดยทำการทดสอบในวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ (ระดับ B2)

เพิ่มเติม :
 https://en.ism.de/full-degree-students/bachelor-programs/bachelor-finance/overview

หลักสูตรปริญญาตรี สาขาระบบสารสนเทศ (IS) ที่ ISM เป็นหลักสูตรที่ผสมผสานระหว่างทักษะทางเทคนิคและทักษะทางธุรกิจที่จะช่วยเพิ่มความสามารถความคล่องตัวในการประกอบอาชีพ และ ความสามารถในการขับเคลื่อนนวัตกรรมทางเทคโนโลยีภายในองค์กร นักศึกษาจะได้รับความรู้ในด้านการจัดการระบบสารสนเทศ ไม่ว่าจะเป็นการเขียนโปรแกรม วิทยาการคอมพิวเตอร์ ความปลอดภัยของข้อมูล หรือเทคโนโลยี E-Business นอกจากนี้หลักสูตรนี้จะมีการเลคเชอร์ที่น่าตื่นเต้นเกี่ยวกับด้านพื้นฐานของการจัดการ และ ทักษะพื้นฐาน (วาทศาสตร์และการจัดการโครงการ) หลังจากจบการศึกษาน้อง ๆ จะได้ความรู้ที่จำเป็นในการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีและจะเป็นที่ต้องการของบริษัทในระดับนานาชาติ

รายละเอียดหลักสูตร
ระยะเวลาเรียน : 6 เทอม (เริ่มเดือนมีนาคม หรือ กันยายน)
หลักสูตร : ภาษาอังกฤษ
Campus : Dortmund, Munich, Hamburg
Practical experience : 20 weeks of compulsory internship, workshops, excursions
ค่าใช้จ่าย : 5,700 Euro / เทอม + ค่าลงทะเบียน 1,500 Euro

คุณสมบัติในการเข้าศึกษาต่อ 
Bachelor Degree ของมหาวิทยาลัย ISM / Germany
1. จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ Abitur, A-Level, IB Diploma
2. ใบรับรองทักษะทางภาษา (ภาษาอังกฤษ หรือ เยอรมัน) อย่างต่ำระดับ B2
3. ผ่านการสอบ Admission Test โดยทำการทดสอบในวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ (ระดับ B2)

เพิ่มเติม :
 https://en.ism.de/full-degree-students/bachelor-programs/bachelor-information-systems/overview

INTERNATIONAL SCHOOL OF MANAGEMENT (ISM)

PARTNERSHIP

FIND YOUR DREAM FLY WITH US OWL EDUCATION THAILAND

Scroll to Top