logo-INTERNATIONAL-SCHOOL-OF-MANAGEMENT-(ISM)

INTERNATIONAL SCHOOL

OF MANAGEMENT (ISM)

INTERNATIONAL SCHOOL

OF MANAGEMENT (ISM)

MASTER DEGREE

มหาวิทยาลัยเอกชน ก่อตั้งขึ้นในปี 1991 ที่เมือง Dortmund ประเทศเยอรมนี เปิดสอนหลักสูตรที่เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจโดยเฉพาะ ในระดับชั้นป.ตรี / ป.โท หลักสูตรภาษาอังกฤษ 100% (100% English Program) สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ที่ประเทศเยอรมนี หลักสูตรภาษาอังกฤษ 100% ที่ ISM ถือเป็นมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาต่างชาติ เลือกเรียนเป็นอันดับต้นๆ เนื่องจากมหาวิทยาลัย ISM มี Campus อยู่หลากหลายเมือง โดย มี campus ทั้งหมด 7 แห่ง ได้แก่ Dortmund, Frankfurt, Munich, Hamburg, Cologne, Stuttgart, Berlin

Benefit at ISM ข้อดีของการเรียนที่ INTERNATIONAL SCHOOL OF MANAGEMENT (ISM)
1. มหาวิทยาลัยมีความเป็นนานาชาติสูง มีนักศึกษากว่า 84 สัญชาติเข้าเรียนที่นี่
2. เน้นการปฏิบัติติและปลูกฝังการทำงานร่วมกันแบบองค์กร
3. คลาสเรียนมีขนาดเล็ก อัตราส่วนของนักเรียนต่อครู คือ 7:1 ทำให้เรียนรู้ได้เร็วและมีประสิทธิภาพ
4. มีวิทยาเขตถึง 7 แห่ง ทำให้นักศึกษามีตัวเลือกในการเลือกเมืองที่ต้องการพักอาศัยได้
5. เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำและได้รับการยอมรับจากหลายองค์กร

1. หลักสูตรปูพื้นฐาน Pre-Master
2. Master Degree in Germany – หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรปูพื้นฐาน Pre-Master

หลักสูตร Pre-Master เหมาะสำหรับนักศึกษาที่จบ ป.ตรี ในสาขาที่ไม่เกี่ยวข้องกับสาขาธุรกิจ แต่ต้องการศึกษาระดับ ป.โท ที่เกี่ยวข้องกับสาขาธุรกิจ ในหลักสูตรระยะเวลา 1 ภาคเรียนนี้ จะช่วยปูพื้นฐานความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสายธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น หลักการพื้นฐานของการบริหารธุรกิจ, การบัญชี, และวิธีการเชิงปริมาณ นอกจากนี้นักศึกษาจะยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์และการตลาดระหว่างประเทศอีกด้วย เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจโดยเฉพาะ

ระยะเวลาเรียน : 1 ภาคเรียน (2 เทอม)
เริ่มเรียน : มีนาคม
หลักสูตร : ภาษาอังกฤษ
Campus : Dortmund, Frankfurt/Main, Munich, Berlin
หลักสูตรภาษาเพิ่มเติม : ภาษาเยอรมัน (เป็นวิชาบังคับสำหรับนักศึกษาต่างชาติ)
ค่าใช้จ่าย : 5,700 Euro

1. จบการศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรี
2. ใบรับรองทักษะภาษาอังกฤษ TOEFL 80 / IELTS 6.0
3. ผ่านการสอบ Admission Test (written and oral)

Master Degree in Germany – หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาโทของที่ ISM เป็นหลักสูตรที่จะผสมผสานความรู้ทางธุรกิจเชิงลึกเข้ากับเนื้อหาเฉพาะหลักสูตร ตลอดจนการศึกษาเกี่ยวกับหัวข้อและแนวโน้มล่าสุดในสาขาต่าง ๆ และมีการให้นักศึกษาได้ไปเรียนในมหาวิทยาลัยพาร์ทเนอร์ในต่างประเทศเป็นเวลา 1 ภาคเรียน โดยทุกสาขามุ่งเน้นการศึกษาและวิจัยในระดับนานาชาติ, ขั้นตอนการปฏิบัติแบบบูรณาการ, การสอนทักษะด้านอารมณ์ (Soft Skill), และบรรยากาศการเรียนที่เหมาะต่อการเรียนรู้ที่ ISM

ในหลักสูตรปริญญาโท สาขาการจัดการระหว่างประเทศ นักศึกษาจะได้เพิ่มพูนความรู้ด้านการบริหารธุรกิจที่ที่มีอยู่เดิมให้ลึกซึ่งยิ่งขึ้น และเรียนรู้วิธีโน้มน้าวลูกค้าเกี่ยวกับข้อเสนอเชิงกลยุทธ์ในโครงการให้คำปรึกษา นอกจากนี้ นักศึกษาสามารถเลือกสาขาวิชาเอกเป็น International Controlling, International Operations, หรือ Digital Marketing

รายละเอียดหลักสูตร
ระยะเวลาเรียน : 3 semester + 1 semester (master thesis)
เริ่มเรียน : กันยายน
หลักสูตร : ภาษาอังกฤษ
Campus : Dortmund, Frankfurt/Main, Munich, Hamburg, Cologne, Stuttgart, Berlin
Practical experience : 12 weeks compulsory internship, workshops, excursions
ค่าใช้จ่าย : 5,700 Euro / เทอม + ค่าลงทะเบียน 1,500 Euro

คุณสมบัติในการเข้าศึกษาต่อ Bachelor Degree ของมหาวิทยาลัย ISM / Germany
1. จบการศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. ใบรับรองทักษะภาษาอังกฤษ TOEFL 80 / IELTS 6.0
3. ผ่านการสอบ Admission Test (written and oral)

เพิ่มเติม : https://en.ism.de/full-degree-students/master-programs/master-international-management/overview

หลักสูตรปริญญาโท สาขาการจัดการการตลาดเชิงกลยุทธ์ นักศึกษาจะได้เรียนรู้การวิเคราะห์เงื่อนไขกรอบการทำงานแบบไดนามิก เพื่อกำหนดตำแหน่งทางการตลาดที่มีแนวโน้มผ่านการวิจัยตลาดเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ

รายละเอียดหลักสูตร

ระยะเวลาเรียน : 3 semester + 1 semester (master thesis)
เริ่มเรียน : กันยายน
หลักสูตร : ภาษาอังกฤษ
Campus : Munich / Berlin
Practical experience : 12 weeks compulsory internship, workshops, excursions
ค่าใช้จ่าย : 5,700 Euro / เทอม + ค่าลงทะเบียน 1,500 Euro

คุณสมบัติในการเข้าศึกษาต่อ Bachelor Degree ของมหาวิทยาลัย ISM / Germany
1. จบการศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. ใบรับรองทักษะภาษาอังกฤษ TOEFL 80 / IELTS 6.0
3. ผ่านการสอบ Admission Test (written and oral)

เพิ่มเติม : https://en.ism.de/full-degree-students/master-programs/marketing-master

หลักสูตรปริญญาโท สาขาการตลาดดิจิทัล นักศึกษาจะได้เรียนรู้เดี่ยวกับ กลยุทธ์การตลาดดิจิทัลและการตลาดข้ามสื่อ รวมถึงการวิเคราะห์การตลาดและกระบวนการทำการตลาดผ่าน Search Engine (SEO) นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้และนำเทรนด์ต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการตลาด เช่น Audio Marketing และ Messenger Marketing

รายละเอียดหลักสูตร
ระยะเวลาเรียน : 3 semester + 1 semester (master thesis)
เริ่มเรียน : กันยายน
หลักสูตร : ภาษาอังกฤษ
Campus : Berlin
Practical experience : 12 weeks compulsory internship, workshops, excursions
ค่าใช้จ่าย : 5,700 Euro / เทอม + ค่าลงทะเบียน 1,500 Euro

คุณสมบัติในการเข้าศึกษาต่อ Bachelor Degree ของมหาวิทยาลัย ISM / Germany
1. จบการศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. ใบรับรองทักษะภาษาอังกฤษ TOEFL 80 / IELTS 6.0
3. ผ่านการสอบ Admission Test (written and oral)

เพิ่มเติม : https://en.ism.de/full-degree-students/master-programs/master-digital-marketing/overview

ในหลักสูตรปริญญาโท สาขาการเงินนั้น นักศึกษาจะได้เรียนเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจโดยเจาะจงเนื้อหาให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและที่สำคัญจะได้รับความรู้เชิงลึกด้านการเงิน อีกทั้งทางมหาวิทยาลัยยังฝึกฝนให้นักศึกษาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและผู้จัดการด้านการเงินที่มีคุณภาพ เพื่อให้เป็นที่ต้องการในตลาดแรงงาน

รายละเอียดหลักสูตร
ระยะเวลาเรียน : 3 semester + 1 semester (master thesis)
เริ่มเรียน : กันยายน
หลักสูต ร: ภาษาอังกฤษ
Campus : Berlin
Practical experience : 12 weeks compulsory internship, workshops, excursions
ค่าใช้จ่าย : 5,700 Euro / เทอม + ค่าลงทะเบียน 1,500 Euro

คุณสมบัติในการเข้าศึกษาต่อ Bachelor Degree ของมหาวิทยาลัย ISM / Germany
1. จบการศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. ใบรับรองทักษะภาษาอังกฤษ TOEFL 80 / IELTS 6.0
3. ผ่านการสอบ Admission Test (written and oral)

เพิ่มเติม : https://en.ism.de/full-degree-students/master-programs/master-finance/program-content

หลักสูตรปริญญาโท สาขาธุรกิจอัจฉริยะและวิทยาศาสตร์ข้อมูล เป็นหลักสูตรที่เป็นส่วนผสมกันระหว่างเนื้อหาด้านบริหารธุรกิจและด้านไอที นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการดึงและวิเคราะห์ข้อมูลในระบบอัจฉริยะ รวมถึงการให้คำปรึกษาและการวิเคราะห์ด้านการจัดการ ทำให้นักศึกษาใช้ข้อมูลอย่างชาญฉลาดเป็นปัจจัยในการแข่งขันที่สำคัญในปัจจุบัน

รายละเอียดหลักสูตร
ระยะเวลาเรียน : 3 semester + 1 semester (master thesis)
เริ่มเรียน : กันยายน
หลักสูตร : ภาษาอังกฤษ
Campus : Dortmund, Munich, Hamburg, Stuttgart
Practical experience : 12 weeks compulsory internship, workshops, excursions
ค่าใช้จ่าย : 5,700 Euro / เทอม + ค่าลงทะเบียน 1,500 Euro

คุณสมบัติในการเข้าศึกษาต่อ Bachelor Degree ของมหาวิทยาลัย ISM / Germany
1. จบการศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. ใบรับรองทักษะภาษาอังกฤษ TOEFL 80 / IELTS 6.0
3. ผ่านการสอบ Admission Test (written and oral)

เพิ่มเติม : https://en.ism.de/full-degree-students/master-programs/master-business-intelligence/overview

ในหลักสูตรปริญญาโท สาขาโลจิสติกส์และการจัดการห่วงโซ่อุปทาน นักศึกษาจะได้รับความรู้เฉพาะด้านอุตสาหกรรมและครอบคลุมความรู้ด้านการจัดการ เนื้อหาหลักสูตรโลจิสติกส์นี้จะเน้นไปที่การจัดการโลจิสติกส์ การเคลื่อนย้ายและโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงวิธีการจัดการธุรกิจและแนวคิดของการจัดการโลจิสติกส์และการขนส่ง

รายละเอียดหลักสูตร
ระยะเวลาเรียน : 3 semester + 1 semester (master thesis)
เริ่มเรียน : กันยายน
หลักสูตร : ภาษาอังกฤษ
Campus : Frankfurt/Main, Hamburg
Practical experience : 12 weeks compulsory internship, workshops, excursions
ค่าใช้จ่าย : 5,700 Euro / เทอม + ค่าลงทะเบียน 1,500 Euro

คุณสมบัติในการเข้าศึกษาต่อ Bachelor Degree ของมหาวิทยาลัย ISM / Germany
1. จบการศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. ใบรับรองทักษะภาษาอังกฤษ TOEFL 80 / IELTS 6.0
3. ผ่านการสอบ Admission Test (written and oral)

เพิ่มเติม : https://en.ism.de/full-degree-students/master-programs/master-logistics/overview

หลักสูตรปริญญาโท สาขาการจัดการแฟชั่นและการจัดการการขาย นักศึกษาจะได้รู้จักโครงสร้างการขายที่แตกต่างกัน รวมถึงการเลือกอสังหาริมทรัพย์ที่เหมาะสมสำหรับกลยุทธ์การค้าปลีก การตั้งราคาและการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าฟุ่มเฟือย โดยนักศึกษาจะได้เห็นและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับห่วงโซอุปทานของระบบสินค้า ตั้งแต่การหา supplier ตลอดจนการขนส่งเพื่อนำสินค้าไปจำหน่าย

รายละเอียดหลักสูตร
ระยะเวลาเรียน : 3 semester + 1 semester (master thesis)
เริ่มเรียน : กันยายน
หลักสูตร : ภาษาอังกฤษ
Campus : Munich / Berlin
Practical experience : 12 weeks compulsory internship, workshops, excursions
ค่าใช้จ่าย : 5,700 Euro / เทอม + ค่าลงทะเบียน 1,500 Euro
คุณสมบัติในการเข้าศึกษาต่อ Bachelor Degree ของมหาวิทยาลัย ISM / Germany
1. จบการศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. ใบรับรองทักษะภาษาอังกฤษ TOEFL 80 / IELTS 6.0
3. ผ่านการสอบ Admission Test (written and oral)

เพิ่มเติม : https://en.ism.de/full-degree-students/master-programs/sales-management/overview

หลักสูตรปริญญาโท สาขาผู้ประกอบการ เป็นหลักสูตรที่มีจุดประสงค์หลัก เพื่อสร้างและเพิ่มบุคลิกภาพให้กับนักศึกษาที่ฝันอยากจะมีอาชีพเป็นผู้ประกอบการในอนาคต ทั้งในด้านของการจัดการ, ภาวะความเป็นผู้นำ, การจัดการด้านการเงิน รวมถึงทางด้านกฎหมาย ทางมหาวิทยาลัยจะช่วยให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมสำหรับอาชีพในฝันและการทำงานในตำแหน่งต่าง ๆ ซึ่งในโปรเจคที่จะลงมือทำนั้น นักศึกษาจะได้ทำโปรเจคตั้งแต่การคิดโครงสร้าง, การพัฒนา ตลอดจนการวางแผนธุรกิจ

รายละเอียดหลักสูตร
ระยะเวลาเรียน : 3 semester + 1 semester (master thesis)
เริ่มเรียน : กันยายน
หลักสูตร : ภาษาอังกฤษ
Campus : Munich / Berlin
Practical experience : 12 weeks compulsory internship, workshops, excursions
ค่าใช้จ่าย : 5,700 Euro / เทอม + ค่าลงทะเบียน 1,500 Euro

คุณสมบัติในการเข้าศึกษาต่อ Bachelor Degree ของมหาวิทยาลัย ISM / Germany
1. จบการศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. ใบรับรองทักษะภาษาอังกฤษ TOEFL 80 / IELTS 6.0
3. ผ่านการสอบ Admission Test (written and oral)

เพิ่มเติม : https://en.ism.de/full-degree-students/master-programs/entrepreneurship-program/overview

หลักสูตรปริญญาโท สาขาการจัดการกลยุทธ์การกีฬา จะมุ่งเน้นไปที่การให้ความรู้เฉพาะด้านการจัดการตลอดจนความสามารถเชิงปฏิบัติสำหรับการจัดการในภาคการกีฬา

รายละเอียดหลักสูตร
ระยะเวลาเรียน : 3 semester + 1 semester (master thesis)
เริ่มเรียน : กันยายน
หลักสูตร : ภาษาอังกฤษ
Campus : Berlin
Practical experience : 12 weeks compulsory internship, workshops, excursions
ค่าใช้จ่าย : 5,700 Euro / เทอม + ค่าลงทะเบียน 1,500 Euro

คุณสมบัติในการเข้าศึกษาต่อ Bachelor Degree ของมหาวิทยาลัย ISM / Germany
1. จบการศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. ใบรับรองทักษะภาษาอังกฤษ TOEFL 80 / IELTS 6.0
3. ผ่านการสอบ Admission Test (written and oral)

เพิ่มเติม : https://en.ism.de/full-degree-students/master-programs/master-sports-management/overview

หลักสูตรปริญญาโท สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ จะมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจระดับนานาชาติ นักศึกษาจะได้รับการฝึกอบรมให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการระหว่างประเทศ นอกเหนือจากหลักการพื้นฐานของการบริหารธุรกิจ การบัญชี และการจัดการแล้ว ยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การตลาดระหว่างประเทศ และการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศอีกด้วย

รายละเอียดหลักสูตร
ระยะเวลาเรียน : 3 semester + 1 semester (master thesis)
เริ่มเรียน : มีนาคม
หลักสูตร : ภาษาอังกฤษ
Campus : Dortmund, Frankfurt/Main, Munich, Berlin
ค่าใช้จ่าย : 5,700 Euro / เทอม + ค่าลงทะเบียน 1,500 Euro

คุณสมบัติในการเข้าศึกษาต่อ Bachelor Degree ของมหาวิทยาลัย ISM / Germany
1. จบการศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. ใบรับรองทักษะภาษาอังกฤษ TOEFL 80 / IELTS 6.0
3. ผ่านการสอบ Admission Test (written and oral)

เพิ่มเติม : https://en.ism.de/full-degree-students/master-programs/master-international-business/overview

INTERNATIONAL SCHOOL OF MANAGEMENT (ISM)

PARTNERSHIP

FIND YOUR DREAM FLY WITH US OWL EDUCATION THAILAND

Scroll to Top