SUMMER CAMP LANGUAGE SCHOOL

LONDON, UNITED KINGDOM

เปิดรับสมัคร...

Summer Camp United Kingdom 2024
ซัมเมอร์แคมป์ ประเทศอังกฤษ 2024
เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ
ระยะเวลา 3 สัปดาห์ (06 เมษายน – 27 เมษายน 2567)
ราคาเพียง 189,000 บาท สมัครตรงไม่ต้องสอบ
ปิดรับสมัคร 30 พฤศจิกายน 2566

โครงการ English Summer Camp รับสมัครน้อง ๆ อายุตั้งแต่ 14 – 18 ปี เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อเสริมทักษะภาษาอังกฤษโดยตรงกับเจ้าของภาษา ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ พร้อมเจ้าหน้าที่ต่างชาติของโรงเรียนในกรุงลอนดอนดูแลตลอดทั้งโครงการ และมีครูชาวไทยร่วมเดินทางไปส่งนักเรียนที่ประเทศอังกฤษ ด้วยโปรแกรมแบบเรียนช่วงเช้าและเที่ยวช่วงบ่าย น้อง ๆ จะได้ฝึกภาษาและเสริมสร้างความมั่นใจจากการใช้ชีวิตประจำวัน การเรียนในห้องเรียนและการทำกิจกรรมทั้งในและนอกสถานที่ นอกจากนี้โรงเรียนนี้ยังตั้งอยู่ใจกลางเมืองของลอนดอนอีกด้วย สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจที่จะพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้นพร้อมได้ท่องเที่ยวกรุงลอนดอน พี่ owl แนะนำคอร์สนี้เลยค่ะ

หมายเหตุ : โปรดอ่านรายละเอียด เพื่อทำความเข้าใจเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการฯ

1. เพื่อเปิดโอกาสในด้านการศึกษาด้านภาษาให้กับเยาวชนไทยได้พัฒนาความรู้ด้านภาษาแบบเข้มข้น

2. เพื่อเปิดโลกกว้างทางการศึกษาต่อระดับสูงให้กับเยาวชนไทย ได้แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมกับเจ้าของภาษา เพื่อเป็นโอกาส ทางการศึกษาและการทำงานในอนาคต

3. เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้หาประสบการณ์จากต่างแดน เปิดโลกทางการศึกษา สิ่งแวดล้อม และสังคมใหม่ๆ เพื่อค้นหาตัวตน

4. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯได้เรียนรู้การเข้าสังคมกับผู้เข้าร่วมโครงการคนอื่น ๆและชาวต่างชาติ ได้ฝึกความอดทน ระเบียบวินัย การต่อตรงเวลา ฝึกการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง ฝึกภาวะความเป็นผู้นำ รู้จักการช่วยเหลือผู้อื่นและเสียสละ

1. ได้มีโอกาสเรียนกับโรงเรียนอันดับต้นๆ ของอังกฤษ West London English High School

2. ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยกับชาวต่างชาติ และ ได้เรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆ จากต่างแดน

3. ได้เรียนภาษากับเจ้าของภาษาโดยตรง

4. เป็นการฝึกตัวเองให้เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเพราะน้องๆต้องดูแลตัวเอง ทั้งในเรื่องการเรียน และ การเดินทาง

1. ผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถชำระค่าเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ โดยชำระได้ที่อาจารย์ผู้ดูแล โครงการฯ หรือเจ้าหน้าที่ Owl Education โดยสามารถแบ่งชำระตามรายละเอียด

2. ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมโครงการฯไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง และ ระเบียบต่าง ๆ ของทางโครงการฯ ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ และ ขอปฏิเสธการเข้าร่วมโครงการฯ

3. ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อตกลง และ เงื่อนไขต่าง ๆ ที่ระบุไว้ตามที่เห็นสมควร

4. ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ ต้องดำเนินการตามขั้นตอน และ มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น ฉะนั้นหากผู้เข้าร่วมโครงการฯสละสิทธิ์ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทางโครงการจะหักค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง

5. มีครูพี่เลี้ยงร่วมเดินทางตลอดโครงการ

1. เยาวชนทุกเพศ อายุระหว่าง 14 – 18 ปี

2. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อทุกชนิด และไม่มีโรคประจำตัวที่เสี่ยงต่อการใช้ชีวิตระหว่างเข้าร่วมโครงการฯ

3. มีความประพฤติดี และไม่เสพสารเสพติดทุกชนิด พร้อมทั้งปฏิบัติตามระเบียบและข้อตกลงของโครงการฯ ได้

4. เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป มีประวัติการเรียนดี เช่น ไม่เคยถูกพักการเรียน หรือไม่เคยถูกลงโทษภาคทัณฑ์

5. พร้อมที่จะปฏิบัติตามระเบียบและข้อตกลงตลอดระยะเวลาของโครงการฯ

1. สมัครผ่านผู้ดูแลโครงการ สามารถติดต่อขอใบสมัครได้ที่ >> Owl Education

2. ชำระงวดแรก ณ วันที่สมัคร

3. สแกนใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วพร้อมลงลายมือชื่อ รวมถึงเอกสารประกอบการสมัครสอบ และหลักฐานการชำระเงินงวดแรก ส่งมาที่ >> Owl Education

1. ใบสมัครสอบกรอกข้อมูลของผู้สมัครให้ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมติดรูปถ่าย จำนวน 1 รูป (สามารถติดต่อขอใบสมัครได้ที่ >> Owl Education)

2. สำเนา passport จำนวน 1 ฉบับ

3. หลักฐานการชำระเงินค่าสมัครสอบเข้าร่วมโครงการฯ งวดที่ 1

ระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการฯ : 3 สัปดาห์
วันที่ 06 เมษายน – 27 เมษายน 2567

ปิดรับสมัคร : 30 พฤศจิกายน 2566 หรือ จนกว่าจะเต็ม

ส่งเอกสารสำหรับยื่น VISA : 10 ธันวาคม 2566

ออกเดินทาง : 06 เมษายน 2567

กลับถึงไทย : 27 เมษายน 2567

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ

รวมทั้งสิ้น 189,000 บาท แบ่งชำระ 2 งวด

89,000฿

งวดที่ 1
ชำระภายในวันที่สมัคร

100,000฿

งวดที่ 2
ชำระภายในวันที่ 10.12.2023

รายการที่รวมในค่าใช้จ่าย

ค่าเรียนในโรงเรียนมัธยม

ค่าที่พัก Host Family / Hotel

ค่ารถรับส่งสนามบิน

รวมอาหาร 3 มื้อ (Host เตรียมให้)

ค่าเดินทางระหว่างเมือง

ค่าตั๋วเครื่องบิน (BKK-LDN/LDN-BKK)

ค่าภาษีนักท่องเที่ยว

ค่าเข้าสถานที่ตามตารางกิจกรรม

รายการที่ไม่รวมในค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมวีซ่า 10,000 บาท

ค่าอินเตอร์เน็ต

ค่าแปลเอกสารหน้าละ 500 บาท

ค่าซิมการ์ดโทรศัพท์มือถือ

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ

ไม่รวมค่าอาหารนอกสถานที่

ตารางกิจกรรม

ระยะเวลา 3 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 6 – 27 เมษายน 2567

หมายเหตุ : กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

สถานที่เที่ยว HIGHLIGHT

Tower Bridge

สะพานนี้แต่เดิมสร้างขึ้นเพื่อให้รถยนต์สัญจรและเป็นเส้นทางที่สำคัญในอังกฤษแต่ด้วยการก่อนสร้างที่สวยงามทำให้ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวมากมายมาเยี่ยมชมที่นี่ จุดเด่นของสะพานแห่งนี้คือจุดดชมวิวและมีการยกสะพานให้เรือได้แล่นผ่าน

GREENWICH

อุทยานกรีนิชเป็นอดีตอุทยานล่าสัตว์ในกรีนิช และเป็นพื้นที่สีเขียวเดียวที่ใหญ่ที่สุดในลอนดอนตะวันออกเฉียงใต้ หนึ่งใน Royal Parks of London และแห่งแรกที่ปิดล้อม ครอบคลุมพื้นที่ 74 เฮกตาร์ และเป็นส่วนหนึ่งของมรดกโลกกรีนิช

Emirates Airline Cable Car

บริการเคเบิ้ลคาร์ที่จะทำให้ได้ชมวิวและบรรยาศจากมุงสูงของเมืองลอนดอนด้วยมาตรฐานความปลอดภัยและบริการของ Emirates Airline

Piccadilly Circus

จัตุรัสกลางเมืองที่มีชีวิตชีวาที่สุดในลอนดอน สิ่งที่ทำให้สถานที่นี้เป็นที่นิยม คือ ป้ายไฟนีออนขนาดใหญ่, การจัดแสดงต่าง ๆ และรูปปั้นเทพ Eros ที่ตั้งอยู่กลางจัตุรัสนี้ พร้อมทั้งร้านค้าและร้านอาหารมากมายให้เลือกซื้อเลือกชิม

SOHO

ถนนสุดคึกคักในย่าน West End ซึ่งมีทั้งร้านอาหารหลากหลาย และร้านค้าให้เลือกมากมาย เป็นศูนย์กลางของกิจกรรมทั้งกลางวันกลางคืน

Big Ben & London Eye

Big Ben หอนาฬิกายักษ์ใหญ่ที่เปรียบเสมือนแลนด์มาร์กของประเทศอังกฤษ และ London Eye ชิงช้าสวรรค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งสง่าอยู่กลางในกรุงลอนดอน

Science Museum

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์จัดแสดงแบบอินเทอร์แอคทีฟเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยตั้งแต่ไฟฟ้า จิตวิทยา ไปจนถึงวิทยาศาสตร์อวกาศ

Harry Potter Studio

สตูดิโอที่จำลองฉากและสถานที่จากภาพยนต์ชื่อดังอย่าง Harry Potter ตั้งแต่การเดินทางไปยังฮอกวอตส์ โดยรถไฟหรือรถบินได้ การค้นหาบ้านของตัวเองด้วยหมวกคัดสรร

The British Museum

พิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงผลงานประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรมกว่า 8,000,000 ชิ้น มีตั้งแต่มัมมี่อียิปต์ไปจนถึงรูปปั้นกรีกโบราณ โดยใจกลางของพิพิธภัณฑ์เป็นห้องสมุดที่มีหนังสือหลากหลายและที่นี่เคยเป็นหอสมุดแห่งชาติ

Camden Market

เป็นย่านที่โด่งดังจากร้านค้าที่ขายของสไตล์วินเทจและของเก๋ ๆ เช่น เสื้อผ้า เครื่องประดับ กระเป๋า ของแฮนด์เมด หรือแผ่นเพลงเก่า รวมถึงร้านอาหารรวมทั้งหมดกว่า 1,000 ร้าน

Oxford

เมืองที่เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่สุดในโลก ด้วยการผสมผสานระหว่างความเก่าแก่และความทันสมัย จึงมีสิ่งต่าง ๆ ให้นักท่องเที่ยวได้ทำ ไม่ว่าจะเป็นการเยี่ยมชมอาคารประวัติศาสตร์ วิทยาลัยหรือพิพิธภัณฑ์ การล่องเรือชมเมือง

Buckingham Palace

พระราชวังบักกิงแฮม เป็นที่ประทับอย่างเป็นทางการและศูนย์กลางการบริหารของสถาบันพระมหากษัตริย์แห่งสหราชอาณาจักร และเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กที่สำคัญของประเทศอังกฤษ ด้วยตัวอาคารที่เก่าแก่และมีความสวยงาม

Scroll to Top