SUMMER CAMP LANGUAGE SCHOOL

LONDON, UNITED KINGDOM

เปิดรับสมัคร...

Summer Camp United Kingdom 2024
ซัมเมอร์แคมป์ ประเทศอังกฤษ 2024
เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ
ระยะเวลา 3 สัปดาห์ (29 กันยายน – 19 ตุลาคม 2567)
ราคาเพียง 199,000 บาท สมัครตรงไม่ต้องสอบ
ปิดรับสมัคร 30 กรกฎาคม 2567

โครงการ English Summer Camp รับสมัครน้อง ๆ อายุตั้งแต่ 14 – 18 ปี เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อเสริมทักษะภาษาอังกฤษโดยตรงกับเจ้าของภาษา ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ พร้อมเจ้าหน้าที่ต่างชาติของโรงเรียนในกรุงลอนดอนดูแลตลอดทั้งโครงการ และมีครูชาวไทยร่วมเดินทางไปส่งนักเรียนที่ประเทศอังกฤษ ด้วยโปรแกรมแบบเรียนช่วงเช้าและเที่ยวช่วงบ่าย น้อง ๆ จะได้ฝึกภาษาและเสริมสร้างความมั่นใจจากการใช้ชีวิตประจำวัน การเรียนในห้องเรียนและการทำกิจกรรมทั้งในและนอกสถานที่ นอกจากนี้โรงเรียนนี้ยังตั้งอยู่ใจกลางเมืองของลอนดอนอีกด้วย สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจที่จะพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้นพร้อมได้ท่องเที่ยวกรุงลอนดอน พี่ owl แนะนำคอร์สนี้เลยค่ะ

หมายเหตุ : โปรดอ่านรายละเอียด เพื่อทำความเข้าใจเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการฯ

1. เพื่อเปิดโอกาสในด้านการศึกษาด้านภาษาให้กับเยาวชนไทยได้พัฒนาความรู้ด้านภาษาแบบเข้มข้น

2. เพื่อเปิดโลกกว้างทางการศึกษาต่อระดับสูงให้กับเยาวชนไทย ได้แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมกับเจ้าของภาษา เพื่อเป็นโอกาส ทางการศึกษาและการทำงานในอนาคต

3. เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้หาประสบการณ์จากต่างแดน เปิดโลกทางการศึกษา สิ่งแวดล้อม และสังคมใหม่ๆ เพื่อค้นหาตัวตน

4. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯได้เรียนรู้การเข้าสังคมกับผู้เข้าร่วมโครงการคนอื่น ๆและชาวต่างชาติ ได้ฝึกความอดทน ระเบียบวินัย การต่อตรงเวลา ฝึกการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง ฝึกภาวะความเป็นผู้นำ รู้จักการช่วยเหลือผู้อื่นและเสียสละ

1. ได้มีโอกาสเรียนกับโรงเรียนอันดับต้นๆ ของอังกฤษ

2. ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยกับชาวต่างชาติ และ ได้เรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆ จากต่างแดน

3. ได้เรียนภาษากับเจ้าของภาษาโดยตรง

4. เป็นการฝึกตัวเองให้เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเพราะน้องๆต้องดูแลตัวเอง ทั้งในเรื่องการเรียน และ การเดินทาง

1. ผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถชำระค่าเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ โดยชำระได้ที่อาจารย์ผู้ดูแล โครงการฯ หรือเจ้าหน้าที่ Owl Education โดยสามารถแบ่งชำระตามรายละเอียด

2. ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมโครงการฯไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง และ ระเบียบต่าง ๆ ของทางโครงการฯ ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ และ ขอปฏิเสธการเข้าร่วมโครงการฯ

3. ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อตกลง และ เงื่อนไขต่าง ๆ ที่ระบุไว้ตามที่เห็นสมควร

4. ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ ต้องดำเนินการตามขั้นตอน และ มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น ฉะนั้นหากผู้เข้าร่วมโครงการฯสละสิทธิ์ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทางโครงการจะหักค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง

5. มีครูพี่เลี้ยงร่วมเดินทางตลอดโครงการ

1. เยาวชนทุกเพศ อายุระหว่าง 14 – 18 ปี

2. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อทุกชนิด และไม่มีโรคประจำตัวที่เสี่ยงต่อการใช้ชีวิตระหว่างเข้าร่วมโครงการฯ

3. มีความประพฤติดี และไม่เสพสารเสพติดทุกชนิด พร้อมทั้งปฏิบัติตามระเบียบและข้อตกลงของโครงการฯ ได้

4. เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป มีประวัติการเรียนดี เช่น ไม่เคยถูกพักการเรียน หรือไม่เคยถูกลงโทษภาคทัณฑ์

5. พร้อมที่จะปฏิบัติตามระเบียบและข้อตกลงตลอดระยะเวลาของโครงการฯ

1. สมัครผ่านผู้ดูแลโครงการ สามารถติดต่อขอใบสมัครได้ที่ >> Owl Education

2. ชำระงวดแรก ณ วันที่สมัคร

3. สแกนใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วพร้อมลงลายมือชื่อ รวมถึงเอกสารประกอบการสมัครสอบ และหลักฐานการชำระเงินงวดแรก ส่งมาที่ >> Owl Education

1. ใบสมัครสอบกรอกข้อมูลของผู้สมัครให้ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมติดรูปถ่าย จำนวน 1 รูป (สามารถติดต่อขอใบสมัครได้ที่ >> Owl Education)

2. สำเนา passport จำนวน 1 ฉบับ

3. หลักฐานการชำระเงินค่าสมัครสอบเข้าร่วมโครงการฯ งวดที่ 1

ระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการฯ : 3 สัปดาห์
วันที่ 29 กันยายน – 19 ตุลาคม 2567

ปิดรับสมัคร : 30 กรกฎาคม หรือ จนกว่าจะเต็ม

ส่งเอกสารสำหรับยื่น VISA : 25 กรกฎาคม 2567

ยื่น VISA ที่ VFS Bangkok : 03 สิงหาคม 2567

ออกเดินทาง : 29 กันยายน 2567

กลับถึงไทย : 19 ตุลาคม 2567

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ

รวมทั้งสิ้น 199,000 บาท แบ่งชำระ 2 งวด

75,000฿

งวดที่ 1
ชำระภายในวันที่สมัคร

124,000฿

งวดที่ 2
ชำระภายในวันที่ 25.07.2024

9,500฿

VISA
ชำระภายในวันที่ 03.08.2024

รายการที่รวมในค่าใช้จ่าย

ค่าเรียนภาษา

ค่าที่พัก Host Family 2 คน/ห้อง

ค่ารถรับส่งสนามบิน

รวมอาหาร 3 มื้อ (Pack Lunch)

ค่าประกันสุขภาพ

ค่าตั๋วเครื่องบิน (BKK-LDN/LDN-BKK)

ค่าภาษีนักท่องเที่ยว

ค่าเดินทางระหว่างเมือง

รายการที่ไม่รวมในค่าใช้จ่าย

ค่าอาหารนอกสถานที่

ค่าบริการขอ VISA 4,500 บาท

ค่าอินเตอร์เน็ต

ค่าแปลเอกสารหน้าละ 500 บาท

ค่าธรรมเนียมวีซ่า 5,000 บาท

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ

ตารางกิจกรรม

ระยะเวลา 3 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน – 19 ตุลาคม 2567

หมายเหตุ : กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

สถานที่เที่ยว HIGHLIGHT

London Bridge

The British Museum

Big Ben & London Eye

Harrods

Emirates Airline Cable Car

GREENWICH

Oxford

Madame Tussauds

Buckingham Palace

Scroll to Top