SUMMER CAMP

IN GERMANY (4 เมือง Berlin/Heidelburg/Mannheim/Stuttgart)

เปิดรับสมัคร...

Summer Camp Germany 2024
ซัมเมอร์แคมป์ ประเทศเยอรมนี 2024
4 เมือง Berlin/Heidelburg/Mannheim/Stuttgart ประเทศเยอรมนี
ระยะเวลา 3 สัปดาห์ (06 เมษายน – 27 เมษายน 2567)
ราคาเพียง 189,000 บาท สมัครตรงไม่ต้องสอบ
ปิดรับสมัคร 15 พฤศจิกายน 2566

สำหรับซัมเมอร์แคมป์ ประเทศเยอรมนี (Summer in Germany) น้อง ๆ ไม่จำเป็นจะต้องมีความรู้พื้นฐานภาษาเยอรมัน การเรียนจะเป็นการเรียนสนทนาภาษาเยอรมัน และ แกรมม่าเบื้องต้น ซึ่งเป็นการเรียนภาษาเยอรมันเรียนภาษากับเจ้าของภาษาโดยตรง เหมาะกับนักเรียนที่ต้องการเรียนรู้ภาษาเยอรมัน (ภาษาที่ 3) ทั้งเรียนทั้งเที่ยวแบบจัดเต็ม น้องๆ จะได้เรียนภาษาเยอรมันกับเจ้าของภาษา ได้ทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับเพื่อนๆ ชาวต่างชาติ และ ได้เปิดประสบการณ์กับโลกใบใหม่ ถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า เพื่อต่อยอดในการไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน หรือเรียนต่อต่างประเทศ ประเทศเยอรมนีในระดับมัธยม (High School in Germany) เรียนต่อ ป.ตรี ที่เยอรมัน หรือ เรียน ป.โท ที่เยอรมัน

หมายเหตุ : โปรดอ่านรายละเอียด เพื่อทำความเข้าใจเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการฯ

1. เพื่อเปิดโอกาสในด้านการศึกษาด้านภาษาให้กับเยาวชนไทยได้พัฒนาความรู้ด้านภาษาแบบเข้มข้น

2. เพื่อเปิดโลกกว้างทางการศึกษาต่อระดับสูงให้กับเยาวชนไทย ได้แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมกับเจ้าของภาษา เพื่อเป็นโอกาส ทางการศึกษาและการทำงานในอนาคต

3. เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้หาประสบการณ์จากต่างแดน เปิดโลกทางการศึกษา สิ่งแวดล้อม และสังคมใหม่ๆ เพื่อค้นหาตัวตน

4. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯได้เรียนรู้การเข้าสังคมกับผู้เข้าร่วมโครงการคนอื่น ๆและชาวต่างชาติ ได้ฝึกความอดทน ระเบียบวินัย การต่อตรงเวลา ฝึกการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง ฝึกภาวะความเป็นผู้นำ รู้จักการช่วยเหลือผู้อื่นและเสียสละ

1. ได้มีโอกาสเรียนกับโรงเรียนสอนภาษากับเจ้าของภาษา

2. ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยกับชาวต่างชาติ และ ได้เรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆ จากต่างแดน

3. ได้เรียนภาษากับเจ้าของภาษาโดยตรง

4. เป็นการฝึกตัวเองให้เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเพราะน้องๆต้องดูแลตัวเอง ทั้งในเรื่องการเรียน และ การเดินทาง

1. ผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถชำระค่าเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ โดยชำระได้ที่อาจารย์ผู้ดูแล โครงการฯ หรือเจ้าหน้าที่ Owl Education โดยสามารถแบ่งชำระตามรายละเอียด

2. ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมโครงการฯไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง และ ระเบียบต่าง ๆ ของทางโครงการฯ ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ และ ขอปฏิเสธการเข้าร่วมโครงการฯ

3. ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อตกลง และ เงื่อนไขต่าง ๆ ที่ระบุไว้ตามที่เห็นสมควร

4. ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ ต้องดำเนินการตามขั้นตอน และ มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น ฉะนั้นหากผู้เข้าร่วมโครงการฯสละสิทธิ์ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทางโครงการจะหักค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง

5. มีครูพี่เลี้ยงร่วมเดินทางตลอดโครงการ

1. เยาวชนทุกเพศ อายุระหว่าง 12 – 18 ปี

2. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อทุกชนิด และไม่มีโรคประจำตัวที่เสี่ยงต่อการใช้ชีวิตระหว่างเข้าร่วมโครงการฯ

3. มีความประพฤติดี และไม่เสพสารเสพติดทุกชนิด พร้อมทั้งปฏิบัติตามระเบียบและข้อตกลงของโครงการฯ ได้

4. เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป มีประวัติการเรียนดี เช่น ไม่เคยถูกพักการเรียน หรือไม่เคยถูกลงโทษภาคทัณฑ์

5. พร้อมที่จะปฏิบัติตามระเบียบและข้อตกลงตลอดระยะเวลาของโครงการฯ

1. สมัครผ่านผู้ดูแลโครงการ สามารถติดต่อขอใบสมัครได้ที่ >> Owl Education

2. ชำระงวดแรก ณ วันที่สมัคร

3. สแกนใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วพร้อมลงลายมือชื่อ รวมถึงเอกสารประกอบการสมัครสอบ และหลักฐานการชำระเงินงวดแรก ส่งมาที่ >> Owl Education

1. ใบสมัครสอบกรอกข้อมูลของผู้สมัครให้ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมติดรูปถ่าย จำนวน 1 รูป (สามารถติดต่อขอใบสมัครได้ที่ >> Owl Education)

2. สำเนา passport จำนวน 1 ฉบับ

3. หลักฐานการชำระเงินค่าสมัครสอบเข้าร่วมโครงการฯ งวดที่ 1

ระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการฯ : 3 สัปดาห์
วันที่ 06 เมษายน – 27 เมษายน 2567

ปิดรับสมัคร : 15 พฤศจิกายน 2566 หรือ จนกว่าจะเต็ม

ส่งเอกสารสำหรับยื่น VISA : 30 พฤศจิกายน 2566

ออกเดินทาง : 06 เมษายน 2567

กลับถึงไทย : 27 เมษายน 2567

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ

รวมทั้งสิ้น 189,000 บาท แบ่งชำระ 2 งวด

89,000฿

งวดที่ 1
ชำระภายในวันที่สมัคร

100,000฿

งวดที่ 2
ชำระภายในวันที่ 30.11.2023

รายการที่รวมในค่าใช้จ่าย

ค่าเรียน
ภาษา

ค่าที่พัก Residence / Hotel

ค่ารถรับส่งสนามบิน

รวมอาหาร 3 มื้อ (Residence เตรียมให้)

ค่าเดินทางระหว่างเมือง

ค่าตั๋วเครื่องบิน (BKK-FRA/FRA-BKK)

ค่าภาษีนักท่องเที่ยว

ค่าเข้าสถานที่ตามตารางกิจกรรม

รายการที่ไม่รวมในค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียม
วีซ่า
10,000 บาท

ค่าอินเตอร์เน็ต

ค่าแปลเอกสารหน้าละ 500 บาท

ค่าซิมการ์ดโทรศัพท์มือถือ

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ

ไม่รวมค่าอาหารนอกสถานที่

ตารางกิจกรรม

ระยะเวลา 3 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 6 – 27 เมษายน 2567

หมายเหตุ : กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

สถานที่เที่ยว HIGHLIGHT

Body World Museum

พิพิธภัณฑ์นี้จะพาผู้เข้าชมเดินทางสู่ร่างกายมนุษย์ ให้ข้อมูลเชิงลึกที่น่าสนใจเกี่ยวกับโครงสร้างที่ซับซ้อนของร่างกาย พร้อมอธิบายว่าระบบการทำงานและอวัยวะมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างไร ที่นี่ไม่เพียงแต่เน้นถ่ายทอดความรู้ทางกายวิภาคเท่านั้น แต่ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เข้าชมใช้ชีวิตอย่างมีสติ ใส่ใจสุขภาพมากขึ้น

Heidelberg University

เป็นที่รู้จักในอีกชื่อหนึ่ง คือ Ruperto Carola ก่อตั้งขึ้นในปี 1386 เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในเยอรมนีและเป็นหนึ่งในสถาบันการวิจัยชั้นนำของยุโรป มีชื่อเสียงอันยอดเยี่ยมในด้านวิชาการ วิทยาศาสตร์ และการวิจัย

Ride the Rallway to Konigstuhi

รถไฟของเมืองไฮเดลเบิร์กเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ทุกๆ ปีจะมีผู้โดยสารมาใช้บริการมากกว่าหนึ่งล้านคน เพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันงดงามของเมืองไฮเดลเบิร์กและหุบเขาเนคคาร์ขณะเดินทาง และจากแต่ละสถานียังสามารถมองเห็นได้ทั่วที่ราบลุ่มแม่น้ำไรน์

Brandenburg Gate

ประตูบรันเดินบวร์ค เป็นอดีตประตูเมืองที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 18 เป็นประตูชัยที่สร้างแบบสถาปัตยกรรมฟื้นฟูคลาสสิกและปัจจุบันถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของกรุงเบอร์ลิน

Heidelberg Castle

ปราสาทไฮเดิลแบร์ค เป็นปราสาทเก่าในเมืองไฮเดิลแบร์ค เป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างจากยุคเรอแนซ็องส์ที่สำคัญที่สุดในตอนเหนือของเทือกเขาแอลป์ ปราสาทไฮเดลเบิร์กได้รับความนิยมมากที่สุดในเยอรมนี ตั้งอยู่บนเนินเขาสามารถมองเห็นเมือง Schloss Heidelberg อันเก่าแก่

Old Bridge Heidelberg

สะพาน Karl Theodor หรือที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อ Old Bridge เป็นสะพานโค้งในไฮเดลเบิร์กที่ข้ามแม่น้ำ Neckar มันเชื่อมเมืองเก่ากับภาคตะวันออกของเขต Neuenheim ของเมืองบนฝั่งตรงข้าม สะพานปัจจุบันซึ่งสร้างจากหินทราย Neckar และสะพานที่ 9

Mercedes-Benz Museum

พิพิธภัณฑ์เมอร์เซเดส-เบนซ์จัดแสดงโชว์รถยนต์ที่คิดค้นโดย คาร์ล เบนซ์ ในปี 1886 ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ตั้งแต่เริ่มคิดค้นจนถึงปัจจุบัน ภายในมียานพาหนะทุกประเภทมากกว่า 160 คัน มีตั้งแต่รถยนต์ที่เก่าแก่ที่สุด ไปจนถึงรถแข่งในตำนานและรถวิจัยแห่งอนาคต

Berlin Parliament

อาคาร Reichstag เป็นสถานที่ประชุมของ Bundestag (“สภากลาง”) ซึ่งเป็นสภาผู้แทนราษฎรของสภานิติบัญญัติแห่งชาติของเยอรมนี สถานที่สำคัญที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของเบอร์ลิน โดยไฮไลท์คือโดมกระจกที่สามารถมองเห็นวิวได้โดยรอบ

Heidelberg Zoo

สวนสัตว์ในกรุงไฮเดลเบิร์กที่มีมีสัตว์ต่างๆ มากมายให้เยี่ยมชมและใกล้ชิด เช่น ช้างเอเชีย สิงโตบาร์บารี กอริลลาลุ่ม นกฟลามิงโก เมียร์แคต เต่ายักษ์ และสัตว์อื่นๆ อีกมากมายจากทั่วทุกมุมโลก

Mannheim

 เป็นเมืองทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศเยอรมนี มีประชากรใน ค.ศ. 2020 ที่ 309,119 คน เป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับ 2 ของรัฐบาเดิน-เวือร์ทเทิมแบร์ค รองจากเมืองหลวงของรัฐ เมืองชตุทการ์ท

Berlin Cathedral

โบสถ์อาสนวิหารอันเก่าแก่ในกรุงเบอร์ลิน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่มีการตกแต่งภายในโบสถ์ที่ตกแต่งอย่างหรูหรา ประวัติศาสตร์อันน่าทึ่ง และสถาปัตยกรรมที่น่าประทับใจ

Jew’s Memorial

อนุสรณ์สถานชาวยิวผู้ถูกสังหารในยุโรป เป็นอนุสรณ์สถานในเบอร์ลินที่ระลึกถึงเหยื่อชาวยิวจากฮอโลคอสต์ ผลงานออกแบบโดย ปีเตอร์ ไอเซนมัน และ บูโร ฮัพโพลด์

Scroll to Top