SUMMER CAMP HIGH SCHOOL

GERMANY (5 เมือง Mainz / Wiesbaden / Berlin / Heidelburg / Frankfurt)

เปิดรับสมัคร...

Summer Camp Germany High School 2024
ซัมเมอร์แคมป์ ประเทศเยอรมนี 2024
5 เมือง Mainz / Wiesbaden / Berlin / Heidelburg / Frankfurt

ระยะเวลา 3 สัปดาห์ (06 เมษายน – 27 เมษายน 2567)
ราคาเพียง 189,000 บาท สมัครตรงไม่ต้องสอบ
ต้องมีพื้นฐานภาษาเยอรมันระดับ A2 ขึ้นไป (Goethe Certificate)
ปิดรับสมัคร 15 ธันวาคม 2566

สำหรับซัมเมอร์แคมป์ ประเทศเยอรมนี ไฮสกูล (Summer in Germany High School) น้อง ๆ จำเป็นจะต้องมีความรู้พื้นฐานภาษาเยอรมันระดับ A2 ขึ้นไป การเรียนในห้องเรียนจริงในโรงเรียนมัธยมของเยอรมนี
ซึ่งเป็นการเรียนภาษาเยอรมันกับเจ้าของภาษาโดยตรง เหมาะกับนักเรียนที่ต้องการเรียนรู้ภาษาเยอรมัน (ภาษาที่ 3) ทั้งเรียนทั้งเที่ยวแบบจัดเต็ม น้องๆ จะได้เรียนภาษาเยอรมันกับเจ้าของภาษา ได้ทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับเพื่อนๆ ชาวต่างชาติ และ ได้เปิดประสบการณ์กับโลกใบใหม่ ถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า เพื่อต่อยอดในการไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน หรือเรียนต่อต่างประเทศ ประเทศเยอรมนีในระดับมัธยม (High School in Germany) เรียนต่อ ป.ตรี ที่เยอรมัน หรือ เรียน ป.โท ที่เยอรมัน

หมายเหตุ : โปรดอ่านรายละเอียด เพื่อทำความเข้าใจเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการฯ

1. เพื่อเปิดโอกาสในด้านการศึกษาด้านภาษาให้กับเยาวชนไทยได้พัฒนาความรู้ด้านภาษาแบบเข้มข้น

2. เพื่อเปิดโลกกว้างทางการศึกษาต่อระดับสูงให้กับเยาวชนไทย ได้แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมกับเจ้าของภาษา เพื่อเป็นโอกาส ทางการศึกษาและการทำงานในอนาคต

3. เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้หาประสบการณ์จากต่างแดน เปิดโลกทางการศึกษา สิ่งแวดล้อม และสังคมใหม่ๆ เพื่อค้นหาตัวตน

4. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯได้เรียนรู้การเข้าสังคมกับผู้เข้าร่วมโครงการคนอื่น ๆและชาวต่างชาติ ได้ฝึกความอดทน ระเบียบวินัย การต่อตรงเวลา ฝึกการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง ฝึกภาวะความเป็นผู้นำ รู้จักการช่วยเหลือผู้อื่นและเสียสละ

1. ได้มีโอกาสเรียนกับโรงเรียนสอนภาษากับเจ้าของภาษา

2. ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยกับชาวต่างชาติ และ ได้เรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆ จากต่างแดน

3. ได้เรียนภาษากับเจ้าของภาษาโดยตรง

4. เป็นการฝึกตัวเองให้เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเพราะน้องๆต้องดูแลตัวเอง ทั้งในเรื่องการเรียน และ การเดินทาง

1. ผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถชำระค่าเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ โดยชำระได้ที่อาจารย์ผู้ดูแล โครงการฯ หรือเจ้าหน้าที่ Owl Education โดยสามารถแบ่งชำระตามรายละเอียด

2. ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมโครงการฯไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง และ ระเบียบต่าง ๆ ของทางโครงการฯ ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ และ ขอปฏิเสธการเข้าร่วมโครงการฯ

3. ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อตกลง และ เงื่อนไขต่าง ๆ ที่ระบุไว้ตามที่เห็นสมควร

4. ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ ต้องดำเนินการตามขั้นตอน และ มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น ฉะนั้นหากผู้เข้าร่วมโครงการฯสละสิทธิ์ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทางโครงการจะหักค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง

5. มีครูพี่เลี้ยงร่วมเดินทางตลอดโครงการ

1. เยาวชนทุกเพศ อายุระหว่าง 12 – 18 ปี

2. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อทุกชนิด และไม่มีโรคประจำตัวที่เสี่ยงต่อการใช้ชีวิตระหว่างเข้าร่วมโครงการฯ

3. มีความประพฤติดี และไม่เสพสารเสพติดทุกชนิด พร้อมทั้งปฏิบัติตามระเบียบและข้อตกลงของโครงการฯ ได้

4. เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป มีประวัติการเรียนดี เช่น ไม่เคยถูกพักการเรียน หรือไม่เคยถูกลงโทษภาคทัณฑ์

5. พร้อมที่จะปฏิบัติตามระเบียบและข้อตกลงตลอดระยะเวลาของโครงการฯ

6. ต้องมีพื้นฐานภาษาเยอรมันระดับ A2 ขึ้นไป (Goethe Certificate)

1. สมัครผ่านผู้ดูแลโครงการ สามารถติดต่อขอใบสมัครได้ที่ >> Owl Education

2. ชำระงวดแรก ณ วันที่สมัคร

3. สแกนใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วพร้อมลงลายมือชื่อ รวมถึงเอกสารประกอบการสมัครสอบ และหลักฐานการชำระเงินงวดแรก ส่งมาที่ >> Owl Education

1. ใบสมัครสอบกรอกข้อมูลของผู้สมัครให้ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมติดรูปถ่าย จำนวน 1 รูป (สามารถติดต่อขอใบสมัครได้ที่ >> Owl Education)

2. สำเนา passport จำนวน 1 ฉบับ

3. หลักฐานการชำระเงินค่าสมัครสอบเข้าร่วมโครงการฯ งวดที่ 1

ระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการฯ : 3 สัปดาห์
วันที่ 06 เมษายน – 27 เมษายน 2567

ปิดรับสมัคร : 15 ธันวาคม 2566 หรือ จนกว่าจะเต็ม

ส่งเอกสารสำหรับยื่น VISA : 30 มกราคม 2566

ออกเดินทาง : 06 เมษายน 2567

กลับถึงไทย : 27 เมษายน 2567

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ

รวมทั้งสิ้น 189,000 บาท แบ่งชำระ 2 งวด

89,000฿

งวดที่ 1
ชำระภายในวันที่สมัคร

100,000฿

งวดที่ 2
ชำระภายในวันที่ 15.01.2024

รายการที่รวมในค่าใช้จ่าย

ค่าเรียน

ค่าที่พัก Host Family 2 คน/1 ห้อง

ค่ารถรับส่งสนามบิน

รวมอาหาร 3 มื้อ (Host เตรียมให้)

ค่าเดินทางระหว่างเมือง

ค่าตั๋วเครื่องบิน (BKK-FRA/FRA-BKK)

ค่าภาษีนักท่องเที่ยว

ค่าเข้าสถานที่ตามตารางกิจกรรม

รายการที่ไม่รวมในค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียม
วีซ่า
10,000 บาท

ค่าอินเตอร์เน็ต

ค่าแปลเอกสารหน้าละ 500 บาท

ค่าซิมการ์ดโทรศัพท์มือถือ

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ

ไม่รวมค่าอาหารนอกสถานที่

ตารางกิจกรรม

ระยะเวลา 3 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 6 – 27 เมษายน 2567

หมายเหตุ : กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

สถานที่เที่ยว HIGHLIGHT

Berlin Cathedral

Admire The Marktkirche

Neroberg

Museum of Ancient Seafaring

Mewa Arena

Heidenberg

Gutenberg Museum

Frankfurt Oldtown

Brandenburg Gate

Scroll to Top