Studienkolleg EP.01 – คืออะไร

Studienkolleg เป็นเหมือนสะพานของนักเรียนอินเตอร์ที่จะพาน้องๆ เข้าสู่มหาวิทยาลัยที่เยอรมนีได้และเป็นการเตรียมความพร้อม สร้างความคุ้นเคยในสังคมของเยอรมนีได้เป็นอย่างดี สำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนที่เยอรมนีหากเป็นนักเรียนไทยวุฒิการศึกษาไม่สามารถเทียบกับวุฒิของเยอรมนีได้ดังนั้นนักเรียนต่างชาติที่ไม่ใช่พลเมืองยุโรปจะต้องเรียนปรับพื้นฐานหรือที่เรียกว่า Studienkolleg เป็นเวลา 1 ปีเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัยในเยอรมนีได้ Studienkolleg เป็นเหมือนโรงเรียนสำหรับนักเรียนต่างชาติที่เรียนปรับพื้นฐานทั้งด้านภาษาวิชาที่ใช้สอบเข้ามหาวิทยาลัย Feststellungsprüfung Test พร้อมทั้งออกแบบหลักสูตรมาเพื่อให้นักเรียนเข้าใจวัฒนธรรมความเป็นอยู่ ค่านิยมในสังคมชาวเยอรมันอีกด้วย

Studienkolleg in Germany ได้อะไร ?

1. น้อง ๆ จะได้เรียนรู้สังคมของคนเยอรมนี น้องๆจะได้เรียนรู้การใช้ชีวิตในโรงเรียนเยอรมนี หลักสูตรออกแบบมาเพื่อให้นักเรียนทำความคุ้นเคยกับชีวิตในมหาวิทยาลัย และทำความเข้าใจกับวัฒนธรรมของชาวเยอรมัน
2.
พัฒนาทักษะภาษาเพื่อใช้สำหรับมหาวิทยาลัย เมื่อเข้าเรียน Studienkolleg น้องๆ จะได้พัฒนาทักษะทางภาษาให้เหมาะสมกับที่เราจะเข้าเรียนมหาวิทยาลัย พอเข้ามหาวิทยาลัยได้แล้วเราก็สามรถเข้าใจเนื้อหาเหมือนกับนักเรียนเยอรมันเลย

     – การอ่าน สามารถเข้าใจหนังสือตำราสามารถเข้าใจหนังสือตำราเรียนวิทยาศาสตร์และข้อมูลที่เน้นทางวิทยาศาสตร์
     – การพูด นักเรียนสามารถสื่อสารอย่างมั่นใจในเนื้อหาทางวิชาการโดยทั่วไปได้
     – การฟัง นักเรียนสามารถเข้าใจในสิ่งที่อาจารย์พูด เช่น การฟังในห้องเรียน การนำเสนองาน การอภิปรายเรื่องเฉพาะ การโต้วาที
     – การเขียน นักเรียนสามารถเขียนเขียนให้สอดคล้องและมีโครงสร้างอย่างมีเหตุผลได้

Studienkolleg มี 2 ประเภท

1. มหาวิทยาลัย University Studienkollegs เมื่อเรียน Studienkolleg ที่อยู่ในเครือของ University จบแล้ว น้อง ๆ สามารถสอบเข้าเพื่อนำคะแนนไปยื่นเข้าเรียนต่อได้ทุกมหาวิทยาลัยในเยอรมนี เปิดสอนหลักสูตรพิเศษดังต่อไปนี้เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนในมหาวิทยาลัย
     – M-course สำหรับการเรียนทางการแพทย์ ชีวภาพ และเภสัชศาสตร์
     – T-course สำหรับการเรียนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคนิค
     – W-course สำหรับบริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์ และ สังคมศาสตร์
     – G-course สำหรับการเรียนมนุษยศาสตร์ และภาษาเยอรมนี
     – S-course สำหรับการศึกษาด้านภาษา
2. มหาวิทยาลัย University of applied sciences ถ้าน้อง ๆ Studienkolleg ที่อยู่ในเครือของ University of applied sciences น้อง ๆ สามารถสอบเข้าเพื่อนำคะแนนไปยื่นเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยที่อยู่ในเครือ University of applied sciences เท่านั้น เปิดสอนหลักสูตรพิเศษดังต่อไปนี้เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนในมหาวิทยาลัย
     – TI-course สำหรับสาขาวิศวกรรมศาสตร์
     – WW-course สำหรับสาขาเศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ
     – GD-course สำหรับสาขาศิลปกรรมศาสตร์ และออกแบบ
     – SW-course สำหรับสาขาสังคมศาสตร์

ถ้าไม่เรียน Studienkolleg ได้ไหม

หากไม่เรียน Studienkolleg สามารถทำได้ แต่น้อง ๆ จะต้องเรียนจบปริญญาตรีชั้นปี 2 ของ มหาวิทยาลัยที่ประเทศไทย น้อง ๆ จะสามารถเทียบโอนเพื่อไปเรียนมหาวิทยาลัยในเยอรมนี โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละมหาวิทยาลัย

Sharing
Scroll to Top